2023/345 Sb., Vyhláška o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek

        
       345/2023
        

Vyhláška o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele


          Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 212 odst. 9, § 214 odst. 5 a § 219 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 166/2023 Sb.:
       § 1
       Předmět úpravy
          Tato vyhláška v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie, kterým se stanoví standardní formuláře pro uveřejňování oznámení v oblasti zadávání veřejných zakázek1) , upravuje
a)  formuláře sloužící pro uveřejňování informací podle zákona o zadávání veřejných zakázek, pro které není formulář určen přímo použitelným předpisem Evropské unie, kterým se stanoví standardní formuláře pro uveřejňování oznámení v oblasti zadávání veřejných zakázek1) ,
b)  způsob vyplnění formulářů včetně stanovení povinně vyplňovaných údajů,
c)  podmínky přijetí formulářů k uveřejnění,
d)  postup při úpravách údajů ve formulářích,
e)  přístup k uveřejněným formulářům,
f)  způsob doručování formulářů,
g)  postup při nápravě vad v uveřejněných formulářích a vad plnění provozovatele Věstníku veřejných zakázek,
h)  přístup k uveřejněným informacím na profilu zadavatele,
i)  metadata údajů uveřejňovaných na profilu zadavatele popisující souvislosti, obsah a strukturu zaznamenaných informací a jejich správu v průběhu času,
j)  postup při změně profilu zadavatele,
k)  strukturu strojově čitelného formátu,
l)  strukturu údajů pro uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a podrobnosti uveřejnění smlouvy uzavřené na veřejnou zakázku.
       § 2
       Vymezení pojmů
          Pro účely této vyhlášky se rozumí
a)  zadávacím postupem
1.  zadávací řízení,
2.  zvláštní postup, nebo
3.  postup používaný pro zadávání veřejných zakázek, které zadavatel není povinen zadat v zadávacím řízení,
b)  zadávacím postupem pro část veřejné zakázky zadávací postup, ve kterém je zadávána jedna část veřejné zakázky.
       § 3
       Formuláře pro uveřejnění informací k veřejným zakázkám
          (1)  Zadavatel použije pro uveřejnění informací k nadlimitním nebo podlimitním veřejným zakázkám stejné formuláře.
          (2)  Zadavatel použije
a)  standardní formulář „Plánování” pro
1.  oznámení svého úmyslu zahájit zadávací řízení podle § 34 zákona o zadávání veřejných zakázek,
2.  oznámení, na jehož základě budou zkráceny lhůty pro podání nabídek podle § 54 odst. 4, § 57 odst. 2 písm. a), § 59 odst. 4 a § 62 odst. 3 zákona o zadávání veřejných zakázek,
b)  standardní formulář „Zahájení” pro
1.  předběžné oznámení, kterým se zahajuje užší řízení nebo jednací řízení s uveřejněním podle § 58 odst. 2, § 61 odst. 2 nebo řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu podle § 129a odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek,
2.  oznámení o zavedení systému kvalifikace podle § 165 odst. 2 zákona o zadávání veřejných zakázek,
3.  oznámení o zahájení zadávacího řízení podle § 56 odst. 1, § 58 odst. 1, § 61 odst. 1, § 68 odst. 2, § 72 odst. 1 nebo § 129a odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek,
4.  oznámení o zahájení zadávacího řízení, ve kterém se zavádí dynamický nákupní systém podle § 139 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek, nebo oznámení o změně doby trvání dynamického nákupního systému podle § 139a odst. 5 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek,
5.  oznámení o zahájení soutěže o návrh podle § 145 odst. 1 nebo § 146 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek,
6.  oznámení o zahájení koncesního řízení podle § 180 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek,
c)  standardní formulář „Oznámení o záměru uzavřít smlouvu” pro oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona o zadávání veřejných zakázek,
d)  standardní formulář „Výsledek” pro
1.  oznámení o výsledku zadávacího řízení podle § 126 zákona o zadávání veřejných zakázek,
2.  oznámení o zrušení zadávacího řízení podle § 128 odst. 2 zákona o zadávání veřejných zakázek,
3.  oznámení o zavedení dynamického nákupního systému podle § 139 odst. 9 zákona o zadávání veřejných zakázek, nebo oznámení o ukončení dynamického nákupního systému podle § 139a odst. 5 písm. b) zákona o zadávání veřejných zakázek,
4.  jednotlivé nebo souhrnné oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona o zadávání veřejných zakázek nebo v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona o zadávání veřejných zakázek,
5.  oznámení o výsledku soutěže o návrh podle § 150 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek,
6.  oznámení o výsledku koncesního řízení podle § 129a odst. 6 a § 185 zákona o zadávání veřejných zakázek,
7.  oznámení o výsledku řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu podle § 129a odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek,
e)  standardní formulář „Změna závazku ze smlouvy” pro oznámení o změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 8 zákona o zadávání veřejných zakázek.
          (3)  Vybraný dodavatel veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti použije pro uveřejnění informací ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku Evropské unie standardní formulář „Zahájení” podle odstavce 2 písm. b) pro oznámení o poddodávce podle § 208 zákona o zadávání veřejných zakázek. Pro odesílání formuláře tímto vybraným dodavatelem se podmínky, které jsou v této vyhlášce stanoveny pro zadavatele, použijí obdobně.
       § 4
       Podmínky přijetí formuláře k uveřejnění
          (1)  Formulář se uveřejní, pokud byl doručen prostřednictvím dálkového přístupu přímým vyplněním a podáním elektronického formuláře ve Věstníku veřejných zakázek.
          (2)  Formulář doručovaný podle odstavce 1 musí obsahovat informace podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví standardní formuláře pro uveřejňování oznámení v oblasti zadávání veřejných zakázek1) .
          (3)  Formulář nelze přijmout k uveřejnění bez vyplnění žádosti podle podmínek stanovených v provozním řádu provozovatele Věstníku veřejných zakázek zveřejněném na internetových stránkách Věstníku veřejných zakázek.
          (4)  Pokud byl formulář týkající se zadávacího postupu uveřejněn jen ve Věstníku veřejných zakázek, provozovatel Věstníku veřejných zakázek přijme k uveřejnění další formulář týkající se tohoto zadávacího postupu pouze tehdy, jestliže je v něm uvedeno, že má být uveřejněn jen ve Věstníku veřejných zakázek. Pokud byl formulář týkající se zadávacího postupu uveřejněn ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie, provozovatel Věstníku veřejných zakázek přijme k uveřejnění další formulář týkající se tohoto zadávacího postupu pouze tehdy, jestliže je v něm uvedeno, že má být uveřejněn ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie.
       § 5
       Způsob vyplnění formuláře v případě rámcové dohody, dynamického nákupního systému a zjednodušeného režimu
          (1)  Pokud byla uzavřena rámcová dohoda nebo zaveden dynamický nákupní systém nebo byla veřejná zakázka zadána ve zjednodušeném režimu, zadavatel použije pro oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona o zadávání veřejných zakázek nebo v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona o zadávání veřejných zakázek anebo pro oznámení o výsledku zadávacího řízení ve zjednodušeném režimu podle § 129a odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek formulář „Výsledek” podle § 3 odst. 2 písm. d).
          (2)  V případě souhrnného oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 písm. b) zákona o zadávání veřejných zakázek nebo v dynamickém nákupním systému podle § 142 písm. b) zákona o zadávání veřejných zakázek anebo ve zjednodušeném režimu podle § 129a odst. 6 písm. b) zákona o zadávání veřejných zakázek postupuje zadavatel tak, že do formuláře „Výsledek” uvede informace pro všechny smlouvy uzavřené v kalendářním čtvrtletí.
       § 6
       Postup při nápravě vad
          (1)  Pokud Úřední věstník Evropské unie nepřijme k uveřejnění formulář odeslaný prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek z důvodu nevyplnění povinných údajů nebo nedodržení stanovených formátů, provozovatel Věstníku veřejných zakázek odešle zadavateli poté, co obdržel informaci od Úředního věstníku Evropské unie, vyrozumění, že formulář nebyl přijat k uveřejnění. Zároveň provozovatel Věstníku veřejných zakázek vyzve zadavatele k odstranění vad formuláře.
          (2)  V případě, že je zjištěna vada plnění na straně provozovatele Věstníku veřejných zakázek, která brání uveřejnění formuláře, nebo se jedná o vadu v již uveřejněném formuláři, odešle provozovatel Věstníku veřejných zakázek zadavateli informaci o způsobu odstranění vady. Provozovatel Věstníku veřejných zakázek neprodleně zajistí odstranění vady na vlastní náklady.
       § 7
       Přístup k uveřejněným formulářům
          (1)  Provozovatel Věstníku veřejných zakázek na základě požadavku zadavatele odešle formulář uvedený v přímo použitelném předpisu Evropské unie, kterým se stanoví standardní formuláře pro uveřejňování oznámení v oblasti zadávání veřejných zakázek1) , do Úředního věstníku Evropské unie.
          (2)  Provozovatel Věstníku veřejných zakázek uveřejní formulář ve Věstníku veřejných zakázek.
          (3)  Formulář doručený podle § 4 je uveřejňován ve Věstníku veřejných zakázek způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup.
          (4)  Uveřejněný formulář a jeho úprava podle § 9 jsou bezplatně veřejně přístupné po dobu nejméně 5 let od uveřejnění poslední úpravy.
       § 8
       Formuláře pro uveřejnění informací týkajících se profilu zadavatele
          (1)  Zadavatel použije k uveřejnění informací ve Věstníku veřejných zakázek, které se týkají profilu zadavatele, formulář
a)  „Oznámení profilu zadavatele” uvedený v příloze č. 1 k této vyhlášce pro oznámení profilu zadavatele,
b)  „Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele” uvedený v příloze č. 2 k této vyhlášce pro zrušení nebo zneaktivnění profilu zadavatele.
          (2)  Zadavatel zajistí, aby internetová adresa profilu zadavatele uveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek odkazovala přímo na internetovou stránku, na které jsou uveřejněny informace o veřejných zakázkách výhradně tohoto zadavatele.
       § 9
       Úprava údajů v uveřejněném formuláři
          (1)  Zadavatel, který požaduje provedení změn v již uveřejněném formuláři podle § 3, postupuje tak, že k němu vytvoří formulář „Oprava”, ve kterém v souladu s pravidly podle § 4 odst. 2 uvede veškeré informace o změnách oproti původnímu formuláři.
          (2)  Provozovatel Věstníku veřejných zakázek zajistí, aby u měněného údaje uveřejněného ve formuláři „Oprava” podle odstavce 1 byla zřejmá vazba na uveřejnění v původním formuláři.
          (3)  V případě požadavku na úpravu údajů uvedených ve formulářích týkajících se profilu zadavatele podle příloh č. 1 a 2 k této vyhlášce, kdy nedochází ke změně internetové adresy profilu zadavatele, zadavatel znovu vyplní příslušný formulář a změní v něm údaje, které požaduje upravit. V případě uveřejnění opravného formuláře zajistí provozovatel Věstníku veřejných zakázek zneplatnění původního formuláře a tuto skutečnost viditelně vyznačí na původním formuláři.
       § 10
       Informace uváděné ve formulářích
          (1)  Zadavatel ve formulářích vyplní informace v souladu s požadavky stanovenými na vyplnění formulářů a na Věstník veřejných zakázek podle § 4 odst. 2.
          (2)  V případě přístupu zadavatele do Věstníku veřejných zakázek prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje je možné formulář předvyplnit informacemi, které jsou vedené v části informačního systému o veřejných zakázkách sloužící k přenosu informací při elektronické komunikaci při zadávání veřejných zakázek podle § 224 odst. 1 písm. c) zákona o zadávání veřejných zakázek.
       § 11
       Souvislosti, obsah a struktura zaznamenaných informací a jejich správa
          (1)  Informace uveřejňované na profilu zadavatele ve strojově čitelném formátu, včetně výše skutečně uhrazené ceny podle § 219 zákona o zadávání veřejných zakázek, musí být uveřejněny v podobě strukturovaných dat podle přílohy č. 3 k této vyhlášce.
          (2)  Zadavatel použije pro zadávací dokumentaci, výzvy uvedené v příloze č. 6 k zákonu o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení zadávací dokumentace, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, písemnou zprávu zadavatele, smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně jejích změn a dodatků nebo rámcovou dohodu uveřejněné na profilu zadavatele některý z těchto formátů:
a)  PDF, tedy Portable Document Format,
b)  PDF/A, tedy Portable Document Format for the Long-term Archiving,
c)  xml, tedy Extensible Markup Language Document, odpovídá-li veřejně dostupnému XSD schématu,
d)  odt, tedy Open Document Text,
e)  ods, tedy Open Document Spreadsheet,
f)  odp, tedy Open Document Presentation,
g)  txt, tedy prostý text,
h)  rtf, tedy Rich Text Format,
i)  doc/docx, tedy MS Word Document,
j)  xls/xlsx, tedy MS Excel Spreadsheet,
k)  ppt/pptx, tedy MS PowerPoint Presentation,
l)  jpg/jpeg/jfif, tedy Joint Photographic Experts Group File Interchange Format,
m)  png, tedy Portable Network Graphics,
n)  tif/tiff, tedy Tagged Image File Format.
          (3)  Zadavatel může pro dokumenty uveřejněné na profilu zadavatele použít i oborově obvyklý formát, pro který existuje podporovaný a zdarma dostupný prohlížeč.
          (4)  Zadávací dokumentace podle § 96 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek, její část nebo smlouva nebo rámcová dohoda podle § 219 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek, která obsahuje více dokumentů ve formátech podle odstavce 2 nebo 3, může být na profilu zadavatele uveřejněna jako jeden nebo více zkomprimovaných souborů ve formátu zip, rar nebo 7z bez použití hesla. Zkomprimovaný soubor uveřejněný na profilu zadavatele nesmí obsahovat žádný další zkomprimovaný soubor.
          (5)  Metadata k uveřejněným dokumentům musí obsahovat informace podle přílohy č. 3 k této vyhlášce.
          (6)  Dokumenty a informace, které byly uveřejněny na profilu zadavatele, musí být bezplatně veřejně přístupné nepřetržitě po dobu nejméně 2 let od jejich uveřejnění.
       § 12
       Postup při změně profilu zadavatele
          Změní-li zadavatel svůj profil zadavatele, zajistí, aby
a)  všechny informace a dokumenty k veřejným zakázkám uveřejněné na nepoužívaném profilu zadavatele byly převedeny na nově používaný profil zadavatele; nepoužívaný profil zadavatele zadavatel označí ve formuláři „Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele” podle přílohy č. 2 k této vyhlášce jako zrušený a tento formulář odešle k uveřejnění do Věstníku veřejných zakázek, nebo
b)  na nově používaném profilu zadavatele byla uveřejněna informace o nepoužívaném profilu zadavatele včetně přímého hypertextového odkazu; zadavatel rovněž zajistí, aby prostřednictvím nepoužívaného profilu zadavatele nebyly uveřejňovány informace k veřejným zakázkám zahájeným po datu, kdy došlo ke změně profilu zadavatele, na nepoužívaném profilu zadavatele však budou doplňovány informace k veřejným zakázkám zde uveřejněným, přičemž nepoužívaný profil zadavatele zadavatel označí ve formuláři „Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele” podle přílohy č. 2 k této vyhlášce jako neaktivní a tento formulář odešle k uveřejnění do Věstníku veřejných zakázek.
       § 13
       Přechodné ustanovení
          Do nabytí účinnosti § 11 odst. 1 a 5 se pro obsah uveřejňovaných informací na profilu zadavatele použije příloha č. 8 k vyhlášce č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
       § 14
       Zrušovací ustanovení
          Vyhláška č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele, se zrušuje.
       § 15
       Účinnost
          Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2024, s výjimkou § 11 odst. 1 a 5, které nabývají účinnosti dnem 1. července 2024.
        
       Ministr pro místní rozvoj:
       PhDr. Bartoš, Ph.D., v. r.

       Přílohy docx 
        
       Poznámky pod čarou

1)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1780 ze dne 23. září 2019, kterým se stanoví standardní formuláře pro uveřejňování oznámení v oblasti zadávání veřejných zakázek a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2015/1986 („elektronické formuláře”), v platném znění.