2006/179 Sb. Zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání

 
179/2006 ve znění … 471/2022 účinnost 1. dubna 2023
 

Zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)


 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 

ČÁST PRVNÍ


 

OVĚŘOVÁNÍ A UZNÁVÁNÍ VÝSLEDKŮ
DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ


 

HLAVA I


 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ


 

§ 1


 

Předmět úpravy


 

(1) Tento zákon upravuje
 
 

a)

systém ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání,

b)

kvalifikace,

c)

kvalifikační standardy profesní kvalifikace,

d)

hodnotící standardy profesní kvalifikace,

e)

Národní soustavu kvalifikací,

f)

pravidla udělování, prodlužování platnosti a odnímání autorizace k ověřování výsledků dalšího vzdělávání,

g)

práva a povinnosti účastníků dalšího vzdělávání,

h)

působnost orgánů vykonávajících státní správu v oblasti ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

(2) Ustanovení zvláštních právních předpisů1) upravující vzdělávání, hodnocení a ověřování výsledků vzdělávání, profesní přípravu nebo podmínky způsobilosti a hodnocení a uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti pro zahájení závislé nebo nezávislé regulované činnosti a pro její výkon na území České republiky nejsou tímto zákonem dotčena.
 

§ 2


 

Vymezení pojmů


 

V tomto zákoně se rozumí
 
 

a)

počátečním vzděláváním předškolní vzdělávání, základní vzdělávání, střední vzdělávání, vzdělávání v konzervatoři a vyšší odborné vzdělávání, uskutečňované podle zvláštního právního předpisu2) v mateřských školách, základních školách, středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách, a studium v akreditovaných studijních programech uskutečňovaných podle zvláštního právního předpisu3) vysokými školami nebo jejich součástmi,

b)

dalším vzděláváním vzdělávací aktivity, které nejsou počátečním vzděláváním,

c)

úplnou profesní kvalifikací odborná způsobilost fyzické osoby vykonávat řádně všechny pracovní činnosti v určitém povolání4),

d)

profesní kvalifikací odborná způsobilost fyzické osoby vykonávat řádně určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností v určitém povolání, popřípadě ve dvou nebo více povoláních, v rozsahu uvedeném v kvalifikačním standardu,

e)

Národní soustavou kvalifikací veřejně přístupný registr všech úplných profesních kvalifikací a profesních kvalifikací potvrzovaných, rozlišovaných a uznávaných na území České republiky,

f)

kvalifikačním standardem profesní kvalifikace strukturovaný popis odborné způsobilosti fyzické osoby pro řádný výkon určité pracovní činnosti nebo souboru pracovních činností v určitém povolání, popřípadě ve dvou nebo více povoláních,

g)

hodnotícím standardem profesní kvalifikace soubor kritérií, organizačních a metodických postupů a materiálních a technických předpokladů stanovených pro ověřování dosažení odborné způsobilosti vykonávat řádně určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností v určitém povolání, popřípadě ve dvou nebo více povoláních,

h)

autorizací oprávnění fyzické nebo právnické osoby ověřovat způsobem vymezeným v příslušném hodnotícím standardu dosažení odborné způsobilosti fyzické osoby vymezené v příslušném kvalifikačním standardu profesní kvalifikace, pro kterou bylo oprávnění uděleno,

i)

autorizovanou osobou fyzická nebo právnická osoba, které byla udělena autorizace podle tohoto zákona,

j)

autorizovaným zástupcem fyzická osoba, jež je členem, společníkem, osobou, vykonávající funkci orgánu, členem orgánu nebo zaměstnancem autorizované právnické osoby nebo je k ní v jiném pracovněprávním nebo jiném smluvním vztahu a je oprávněna touto autorizovanou osobou, aby jejím jménem prováděla ověřování dosažení odborné způsobilosti podle tohoto zákona,

k)

autorizujícím orgánem ústřední správní úřad příslušný k rozhodování o udělení, prodloužení platnosti nebo odnětí autorizace na základě skutečnosti, že do jeho působnosti uvedené v příloze k tomuto zákonu náleží povolání, popřípadě pracovní činnosti, jejichž výkonu se příslušná profesní kvalifikace týká, nebo jehož působnost je danému povolání, popřípadě pracovním činnostem, nejbližší; v případě sporu určí příslušnost autorizujícího orgánu pro určité povolání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "ministerstvo") v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí.
 

HLAVA II


 

KVALIFIKACE, NÁRODNÍ SOUSTAVA
KVALIFIKACÍ, KVALIFIKAČNÍ A HODNOTÍCÍ
STANDARD


 

§ 3


 

Členění kvalifikací


 

Pro účely tohoto zákona se rozlišují kvalifikace úplné a kvalifikace profesní; kvalifikace profesní jsou zpravidla součástí úplných profesních kvalifikací. Táž profesní kvalifikace může být zároveň součástí dvou nebo více úplných profesních kvalifikací.
 

§ 4


 

Úplné profesní kvalifikace


 

(1) Získání úplné profesní kvalifikace pro určité povolání se potvrzuje
 
 

a)

dokladem nebo souborem dokladů (dále jen "doklad") o řádném ukončení příslušného akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu uvedeným v Národní soustavě kvalifikací,

b)

dokladem o dosažení příslušného stupně vzdělání nebo stupně vzdělání v příslušném oboru vzdělání uvedeným v Národní soustavě kvalifikací a vydaným po absolvování počátečního vzdělávání.

(2) Získání úplné profesní kvalifikace pro určité povolání se potvrzuje též
 
 

a)

vykonáním závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky nebo absolutoria v konzervatoři podle zvláštního právního předpisu5) ve školách zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení a dokladem o dosažení stupně vzdělání v příslušném oboru vzdělání, uvedeným v Národní soustavě kvalifikací, jemuž předcházelo získání příslušných profesních kvalifikací potvrzených podle tohoto zákona, nebo

b)

dokladem o dosažení příslušného stupně vzdělání uvedeným v Národní soustavě kvalifikací, vydaným po absolvování počátečního vzdělávání a získáním příslušné profesní kvalifikace, nebo příslušných profesních kvalifikací, které jsou potvrzeny podle tohoto zákona, uvedené v Národní soustavě kvalifikací.

(3) Seznam úplných profesních kvalifikací rozlišovaných, potvrzovaných a uznávaných na území České republiky schvaluje, mění a zrušuje ministerstvo a zveřejňuje jej v Národní soustavě kvalifikací. Odborná způsobilost dosažená získáním stupně vzdělání v určitém oboru vzdělání podle zvláštního právního předpisu6) je v Národní soustavě kvalifikací vždy uváděna jako alespoň jedna úplná profesní kvalifikace.
 

§ 5


 

Profesní kvalifikace


 

(1) Seznam profesních kvalifikací rozlišovaných, potvrzovaných a uznávaných na území České republiky schvaluje, mění a zrušuje ministerstvo s ohledem na potřeby trhu práce a zveřejňuje jej v Národní soustavě kvalifikací.
 
(2) Profesní kvalifikace jsou vždy součástí úplné profesní kvalifikace, pokud je získání úplné profesní kvalifikace potvrzováno dokladem o dosažení stupně vzdělání v příslušném oboru vzdělání podle § 4 odst. 2 písm. a). Profesní kvalifikace nemusí být součástí úplné profesní kvalifikace, pokud je úplné profesní kvalifikace dosahováno postupem podle § 4 odst. 2 písm. b). Členění úplných profesních kvalifikací na kvalifikace profesní zohledňuje ministerstvo při přípravě rámcových vzdělávacích programů podle zvláštního právního předpisu2).
 
(3) Profesní kvalifikace dosažená v systému dalšího vzdělávání se ověřuje za podmínek stanovených v § 17 až 20.
 
(4) Získání profesní kvalifikace se potvrzuje v systému dalšího vzdělávání osvědčením vydaným podle § 19.
 

§ 6


 

Národní soustava kvalifikací


 

(1) Národní soustava kvalifikací je vedena a zveřejňována státní příspěvkovou organizací zřízenou k tomuto účelu ministerstvem (dále jen "organizace ministerstva") v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 
(2) V Národní soustavě kvalifikací jsou o úplných profesních
kvalifikacích uváděny vždy tyto údaje:
 
 

a)

název a číselné označení (kód) úplné profesní kvalifikace,

b)

určení, kterého povolání4), popřípadě kterých povolání se úplná profesní kvalifikace týká,

c)

jde-li o úplnou profesní kvalifikaci, členící se na kvalifikace profesní, je u ní uváděn též seznam všech profesních kvalifikací, jejichž získání je předpokladem získání kvalifikace úplné způsobem uvedeným v § 4 odst. 2,

d)

doklady podle § 4 odst. 1 a 2, popřípadě jejich kombinace, potvrzující získání dané úplné profesní kvalifikace.

(3) V Národní soustavě kvalifikací jsou o profesních kvalifikacích uváděny vždy tyto údaje:
 
 

a)

název a číselné označení (kód) profesní kvalifikace,

b)

kvalifikační standard dané profesní kvalifikace, včetně návazností na jiné kvalifikace,

c)

určení vazby na konkrétní povolání4), pro která prokazuje daná profesní kvalifikace odbornou způsobilost,


 
 

d)

hodnotící standard dané profesní kvalifikace a údaje, zda se k vykonání zkoušky vyžaduje zdravotní způsobilost,

e)

jde-li o kvalifikaci profesní, která je součástí kvalifikace úplné, je u ní uváděn též seznam všech navazujících profesních kvalifikací, jejichž získání je předpokladem získání kvalifikace úplné způsobem uvedeným v § 4 odst. 2,

f)

název příslušného autorizujícího orgánu,

g)

seznam autorizovaných osob oprávněných ověřovat podle tohoto zákona dosažení odborné způsobilosti vyžadované k získání osvědčení o dané profesní kvalifikaci, včetně údajů uvedených v § 15 písm. b) až f),

h)

údaj, zda zkouška probíhá před autorizovanou osobou nebo před zkušební komisí, v případě zkoušky před zkušební komisí také počet členů komise pro danou profesní kvalifikaci.
 

§ 7


 

Kvalifikační standard profesní kvalifikace


 

(1) Kvalifikační standardy schvaluje, mění, popřípadě zrušuje ministerstvo v dohodě s příslušným autorizujícím orgánem.
 
(2) Návrh kvalifikačního standardu nebo jeho změny připravuje organizace ministerstva ve spolupráci s Národní radou pro kvalifikace (dále jen "Rada"), Ministerstvem práce a sociálních věcí a předkládá je ministerstvu ke schválení. Organizace ministerstva při přípravě spolupracuje rovněž s profesními komorami, zájmovými a profesními sdruženími, organizacemi zaměstnavatelů, odbornými společnostmi, sdruženími právnických osob vykonávajících činnost škol zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení a reprezentací vysokých škol.
 
(3) Schválení, změna a zrušení kvalifikačních standardů se oznamuje ve Věstníku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "Věstník").
 
(4) Kvalifikační standardy zveřejňuje organizace ministerstva zařazením do Národní soustavy kvalifikací.
 

§ 8


 

Hodnotící standard profesní kvalifikace


 

(1) Hodnotící standardy jsou odvozeny od kvalifikačních standardů.
 
(2) Hodnotící standardy schvaluje, mění, popřípadě zrušuje ministerstvo.
 
(3) Návrh hodnotícího standardu nebo jeho změny připravuje organizace ministerstva ve spolupráci s Radou, Ministerstvem práce a sociálních věcí a příslušným autorizujícím orgánem a předkládá je ministerstvu ke schválení. Organizace ministerstva při přípravě spolupracuje rovněž s profesními komorami, zájmovými a profesními sdruženími, organizacemi zaměstnavatelů, odbornými společnostmi, sdruženími právnických osob vykonávajících činnost škol zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení a reprezentací vysokých škol.
 
(4) Schválení, změna a zrušení hodnotících standardů se oznamuje ve Věstníku.
 
(5) Hodnotící standardy zveřejňuje organizace ministerstva zařazením do Národní soustavy kvalifikací.
 

HLAVA III


 

PRAVIDLA UDĚLOVÁNÍ, PRODLUŽOVÁNÍ
PLATNOSTI A ODNÍMÁNÍ AUTORIZACE


 

§ 9


 

Udělení autorizace


 

(1) O udělení autorizace rozhoduje autorizující orgán na základě písemné žádosti.
 
(2) Na udělení autorizace má žadatel právní nárok, splní-li všechny podmínky stanovené tímto zákonem pro udělení autorizace.
 
(3) Udělení autorizace podléhá správnímu poplatku podle zvláštního zákona7).
 

§ 10


 

Podmínky pro udělení autorizace fyzickým osobám


 

(1) Je-li žadatelem o udělení autorizace fyzická osoba, udělí autorizující orgán autorizaci žadateli za předpokladu, že
 
 

a)

je plně způsobilý k právním úkonům,

b)

je bezúhonný,

c)

prokáže získání odborné způsobilosti vyžadované k získání osvědčení o dané profesní kvalifikaci,

d)

prokáže nejméně 5 let praxe v povolání, pro jehož výkon je potřebná odborná způsobilost, kterou v případě autorizace pro příslušnou profesní kvalifikaci bude ověřovat u jiných osob,

e)

předloží čestné prohlášení o seznámení se s aktuálním vývojem v oblasti dané profesní kvalifikace a jí odpovídajících povolání,

f)

prokáže zajištění nezbytných materiálních a technických předpokladů pro provádění zkoušky uvedené v § 18 stanovených v hodnotícím standardu příslušné dílčí kvalifikace,

g)

na majetek žadatele nebyl v posledních 5 letech prohlášen konkurs, nebylo proti němu zahájeno insolvenční řízení, není v likvidaci, nedošlo k zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku žadatele nebo ke zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo ke zrušení konkursu z důvodu, že majetek žadatele nepostačuje k úhradě nákladů konkursu,

h)

nemá v evidenci daní nedoplatky, nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

i)

požádal o udělení autorizace pro profesní kvalifikaci, pro kterou je schválen kvalifikační i hodnotící standard.

(2) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona považuje ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen
 
 

a)

pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo

b)

pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jehož skutková podstata souvisí s výkonem činnosti autorizované osoby podle tohoto zákona,

pokud odsouzení nebylo zahlazeno nebo se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen.
 
(3) Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby s autorizací pro určitou profesní kvalifikaci a způsoby prokázání jejich splnění jsou uvedeny v hodnotícím standardu dané profesní kvalifikace.
 
(4) Za praxi v povolání uvedenou v odstavci 1 písm. d) se též považuje přímá pedagogická činnost učitelů ve školách, které jsou zapsány v rejstříku škol a školských zařízení a poskytují vzdělávání v oboru vzdělání, ve kterém lze podle Národní soustavy kvalifikací získáním stupně vzdělání dosáhnout úplné profesní kvalifikace.
 
(5) Splnění podmínky uvedené v odstavci 1 písm. b) se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů ne starším 3 měsíců; není-li žadatel státním občanem České republiky, prokazuje splnění této podmínky odpovídajícím dokladem vydaným příslušným orgánem země původu žadatele nebo státu, ve kterém se déle než 3 měsíce nepřetržitě zdržoval v posledních 3 letech, ne starším 3 měsíců. Nelze-li odpovídající doklady ze závažného důvodu zajistit, lze je nahradit čestným prohlášením. Prokázání splnění podmínek uvedených v odstavci 1 písm. h) lze nahradit předložením čestného prohlášení žadatele.
 
(6) Podnikající fyzická osoba může určit ze svých zaměstnanců nebo jiných osob, které jsou k ní v pracovněprávním nebo jiném smluvním vztahu, jednu nebo více fyzických osob, o kterých doloží, že splňují podmínky uvedené v odstavci 1 písm. a) až e) a budou provádět činnost autorizované osoby jménem žadatele jako autorizovaní zástupci.
 

§ 11


 

Podmínky pro udělení autorizace právnickým osobám


 

(1) Je-li žadatelem o udělení autorizace právnická osoba, udělí autorizující orgán autorizaci žadateli, jestliže
 
 

a)

prokáže zajištění nezbytných materiálních a technických předpokladů pro provádění zkoušky uvedené v § 18 stanovených v hodnotícím standardu příslušné profesní kvalifikace,

b)

určí ze svých členů, společníků, osob, které vykonávají funkci orgánů, členů svých orgánů, zaměstnanců nebo jiných osob, které jsou k němu v pracovněprávním nebo jiném smluvním vztahu, alespoň jednu fyzickou osobu, o které doloží, že splňuje podmínky uvedené v § 10 odst. 1 písm. a) až e) a bude provádět činnost autorizované osoby jménem žadatele jako autorizovaný zástupce,

c)

na majetek žadatele nebyl v posledních 5 letech prohlášen konkurs, nebylo proti němu zahájeno insolvenční řízení, není v likvidaci, nedošlo k zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku žadatele nebo ke zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo ke zrušení konkursu z důvodu, že majetek žadatele nepostačuje k úhradě nákladů konkursu,

d)

nemá v evidenci daní nedoplatky, nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e)

osoby, které vykonávají funkci statutárního orgánu žadatele nebo člena statutárního orgánu žadatele, jsou bezúhonné (§ 10 odst. 2),

f)

požádal o udělení autorizace pro profesní kvalifikaci, pro kterou je schválen kvalifikační i hodnotící standard.

(2) Prokázání splnění podmínek uvedených v odstavci 1 písm. c) a d) lze nahradit čestným prohlášením žadatele. Splnění podmínky uvedené v odstavci 1 písm. e) se prokazuje u fyzických osob výpisem z evidence Rejstříku trestů ne starším 3 měsíců; není-li fyzická osoba státním občanem České republiky, prokazuje splnění této podmínky odpovídajícím dokladem vydaným příslušným orgánem země jejího původu nebo státu, ve kterém se déle než 3 měsíce nepřetržitě zdržovala v posledních 3 letech, ne starším 3 měsíců. Nelze-li odpovídající doklady ze závažného důvodu zajistit, lze je nahradit čestným prohlášením.
 
(3) Splnění podmínek uvedených v odstavci 1 písm. c) až e) se nevyžaduje v případě právnické osoby, která vykonává činnost školy a má na základě zápisu v rejstříku škol a školských zařízení oprávnění poskytovat vzdělávání a vydávat doklady o vzdělání v oboru vzdělání, ve kterém lze podle Národní soustavy kvalifikací získáním stupně vzdělání dosáhnout úplné profesní kvalifikace, jejíž součástí je daná profesní kvalifikace, jejíž získání má být autorizovanou osobou ověřováno. Skutečnost, že fyzická osoba uvedená v odstavci 1 písm. b) splňuje podmínky uvedené v § 10 odst. 1 písm. a) až d), může právnická osoba uvedená ve větě prvé tohoto ustanovení doložit i čestným prohlášením.
 

§ 12


 

Autorizovaný zástupce


 

(1) Tatáž fyzická osoba může být vždy ustavena do funkce autorizovaného zástupce pouze pro jednu autorizovanou právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.
 
(2) Autorizovaný zástupce nemůže být pro stejnou profesní kvalifikaci současně autorizovanou fyzickou osobou.
 
(3) Na výkon činnosti autorizovaného zástupce se vztahuje ustanovení § 304 zákoníku práce.
 
(4) Autorizovaný zástupce musí splňovat podmínky uvedené v § 10 odst. 1 písm. a) až e).
 

§ 13


 

Společná ustanovení k udělování autorizace


 

(1) Autorizaci lze udělit pro profesní kvalifikaci, pro kterou je schválen kvalifikační i hodnotící standard.
 
(2) Autorizace se uděluje na dobu 5 let.
 
(3) Platnost autorizace je možné i opakovaně prodloužit vždy o dalších 5 let, a to na základě žádosti podané nejpozději 3 měsíce před uplynutím doby platnosti autorizace. Na řízení o prodloužení platnosti autorizace se přiměřeně vztahují ustanovení tohoto zákona o udělení autorizace.
 
(4) Udělená autorizace je nepřevoditelná na jiné fyzické nebo právnické osoby a nepřechází na právní nástupce.
 

§ 14


 

Povinnosti autorizovaných osob


 

(1) Autorizovaná osoba je povinna písemně informovat autorizující orgán, který jí udělil autorizaci, o změnách, které nastaly v době platnosti autorizace a které se týkají údajů o plnění podmínek uvedených v § 10 odst. 1, je-li autorizovanou osobou fyzická osoba, nebo v § 11 odst. 1 a § 12 odst. 4, je-li autorizovanou osobou právnická osoba, a to do 15 dnů ode dne, kdy se autorizovaná osoba o takové změně dozvěděla. Autorizovaná právnická osoba je též povinna informovat o změnách rozhodných pro užití ustanovení § 11 odst. 3.
 
(2) Autorizovaná osoba je povinna písemně informovat autorizující orgán, který jí udělil autorizaci, o všech změnách, které nastaly v době platnosti autorizace a týkají se údajů uváděných o autorizované osobě v Národní soustavě kvalifikací v seznamu autorizovaných osob podle § 15 písm. b) a c), včetně údajů o autorizovaných zástupcích, a to do 15 dnů ode dne, kdy se autorizovaná osoba o změně dozvěděla.
 
(3) Autorizovaná osoba je povinna zveřejnit termín konání zkoušky způsobem umožňujícím dálkový přístup alespoň 5 dní před termínem konání zkoušky.
 

§ 15


 

Evidence autorizovaných osob


 

Autorizující orgány poskytují organizaci ministerstva k uvedení v Národní soustavě kvalifikací o osobách, kterým udělily autorizaci nebo u nichž došlo v době platnosti autorizace ke změně údajů uvedených v písmenech a) až f), k prvnímu dni následujícího měsíce tyto údaje:
 
 

a)

název autorizujícího orgánu, který autorizaci udělil,

b)

je-li autorizovanou osobou fyzická osoba, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození, místo trvalého pobytu autorizované osoby, případně jména, příjmení a data narození autorizovaných zástupců fyzické podnikající osoby, anebo, je-li autorizovanou osobou právnická osoba, obchodní firmu nebo název, sídlo, právní formu autorizované osoby, její identifikační číslo osoby poskytnuté správcem základního registru osob7a) a jména, příjmení a data narození autorizovaných zástupců,

c)

kontaktní adresu autorizované osoby, popřípadě i její e-mailovou adresu nebo číslo telefonního spojení,

d)

číslo jednací a datum vydání rozhodnutí, kterým byla autorizace udělena, popřípadě prodloužena,

e)

název profesní kvalifikace, pro kterou byla autorizace udělena,

f)

dobu platnosti autorizace.
 

§ 16


 

Zánik a odnětí autorizace


 

(1) Autorizace zaniká,
 
 

a)

jedná-li se o fyzickou nebo podnikající fyzickou osobu,
 
 

1.
smrtí autorizované osoby,
2.
prohlášením autorizované osoby za mrtvou,
3.
uplynutím doby, na kterou byla autorizace udělena,
4.
odnětím autorizace,

b)

jedná-li se o právnickou osobu,
 
 

1.
zrušením nebo zánikem autorizované osoby,
2.
uplynutím doby, na kterou byla autorizace udělena,
3.
odnětím autorizace.

(2) Autorizující orgán rozhodne o odnětí autorizace z těchto důvodů:
 
 

a)

údaje, na jejichž základě byla autorizace udělena, byly nepravdivé,

b)

autorizovaná osoba přestala splňovat některou z podmínek požadovaných k udělení autorizace,

c)

autorizovaná osoba pozbyla postavení umožňující užití § 11 odst. 3 a nedoložila bezodkladně splnění podmínek uvedených v § 11 odst. 1 písm. a) a d) až f),

d)

autorizovaná osoba závažným způsobem nebo opakovaně porušila právní předpisy související s výkonem její činnosti,

e)

autorizovaná právnická osoba nemá po dobu delší než 2 měsíce žádného autorizovaného zástupce, nebo

f)

autorizovaná osoba o odnětí autorizace požádala.

(3) Za závažné porušení právních předpisů podle odstavce 2 písm. d) se považuje
 
 

a)

porušení povinnosti informovat autorizující orgán o změnách podle § 14,

b)

porušení povinnosti informovat autorizující orgán o místě a termínu konání zkoušky podle § 17 odst. 5, 8 a 10,

c)

porušení povinnosti hodnotit dosažení odborné způsobilosti v souladu s příslušným hodnotícím standardem,

d)

nedostaví-li se autorizovaná osoba nebo její autorizovaný zástupce nejméně dvakrát bez závažného důvodu ke zkoušce.

(4) V případě, že je autorizace autorizované osobě odejmuta z důvodu uvedeného v odstavci 2 písm. d), v následujících 5 letech ode dne právní moci rozhodnutí o odnětí autorizace jí není možno pro danou profesní kvalifikaci autorizaci udělit.
 
(5) Údaje o zániku nebo odnětí autorizace předávají autorizující orgány organizaci ministerstva k uvedení v Národní soustavě kvalifikací bezodkladně po právní moci rozhodnutí o odnětí autorizace nebo poté, co se dozvěděly o jiném důvodu zániku autorizace.
 

HLAVA IV


 

HODNOCENÍ DOSAŽENÉ ODBORNÉ
ZPŮSOBILOSTI


 

§ 17


 

Obecné podmínky hodnocení dosažené odborné způsobilosti


 

(1) Ověření, zda si fyzická osoba osvojila příslušnou odbornou způsobilost vyžadovanou k získání osvědčení o profesní kvalifikaci, se provede zkouškou podle hodnotícího standardu dané profesní kvalifikace.
 
(2) Žadatelem o konání zkoušky (dále jen "uchazeč") může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání, nebo účastník rekvalifikace podle zákona upravujícího zaměstnanost19).
 
(3) Podmínkou pro konání zkoušky je podání přihlášky ke zkoušce, jejíž formulář zveřejní ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup, a úhrada stanovené částky za zkoušku (dále jen "úhrada"). Uchazeč zašle přihlášku ke zkoušce kterékoliv autorizované osobě, která je uvedena v Národní soustavě kvalifikací, s autorizací pro danou profesní kvalifikaci, a to i v případě, že má být zkouška konána před zkušební komisí podle § 18 odst. 1.
 
(4) Dosažení odborné způsobilosti posuzuje a hodnotí autorizovaná osoba nebo zkušební komise autorizované osoby nebo autorizovaných osob (§ 18 odst. 1 a 2). Zkoušku lze konat pouze tehdy, byl-li pro danou profesní kvalifikaci schválen kvalifikační i hodnotící standard a byla-li pro danou profesní kvalifikaci udělena autorizace alespoň 1 osobě, má-li se zkouška konat před autorizovanou osobou, nebo 2, popřípadě 3 osobám, má-li se konat před zkušební komisí.
 
(5) Autorizovaná osoba, která obdrží přihlášku ke zkoušce, zašle uchazeči do 21 dnů ode dne doručení přihlášky pozvánku ke složení zkoušky. Kopii pozvánky zašle zároveň k informaci autorizujícímu orgánu.
 
(6) Zkouška se koná do 3 měsíců od doručení přihlášky ke zkoušce autorizované osobě, nedohodne-li se uchazeč s autorizovanou osobou jinak. V případě, že je v hodnotícím standardu vymezeno období kalendářního roku, kdy může být zkouška provedena, může si uchazeč s autorizovanou osobou dohodnout pro konání zkoušky termín náležející pouze do tohoto období.
 
(7) Za provedení zkoušky náleží autorizované osobě úhrada. V případě konání zkoušky před zkušební komisí uhradí uchazeč úhradu předsedovi zkušební komise (§ 18 odst. 3). Úhradu uhradí uchazeč autorizované osobě nejpozději 7 dnů přede dnem konání nebo zahájení zkoušky, nedohodne-li se s autorizovanou osobou na pozdějším termínu. Úhrada je příjmem autorizované osoby; v případě konání zkoušky před komisí se úhrada dělí rovným dílem mezi autorizované osoby, které jsou členem zkušební komise nebo jsou ve zkušební komisi zastoupeny svým autorizovaným zástupcem nebo svými autorizovanými zástupci. Tvoří-li zkušební komisi pouze autorizovaní zástupci jedné autorizované právnické osoby, je úhrada příjmem této právnické osoby. Na úhradu se nevztahují obecné předpisy o poplatcích8).
 
(8) Nemůže-li se uchazeč zkoušky ve stanoveném termínu zúčastnit ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů, může nejpozději 2 dny před stanoveným termínem zkoušky požádat písemně s uvedením důvodů autorizovanou osobu anebo předsedu zkušební komise o stanovení jiného termínu; zmeškání uvedené lhůty může autorizovaná osoba anebo předseda zkušební komise z důvodů hodných zvláštního zřetele prominout. Pokud autorizovaná osoba nebo předseda zkušební komise žádosti vyhoví a stanoví náhradní termín zkoušky, informuje o něm uchazeče i autorizující orgán. Pokud navržený termín uchazeči nevyhovuje, stanoví autorizovaná osoba po dohodě s uchazečem jiný termín, nejpozději do 6 týdnů od doručení pozvánky.
 
(9) Pokud se uchazeč v termínu stanoveném podle odstavce 6 nebo 8 ke zkoušce nedostaví, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně; již zaplacená úhrada se uchazeči nevrací.
 
(10) Nekoná-li se zkouška v termínu stanoveném podle odstavce 6 nebo 8 z důvodu nedostavení se autorizované osoby anebo člena zkušební komise, po dohodě s uchazečem se stanoví náhradní termín zkoušky; obecné předpisy o náhradě škody tím nejsou dotčeny. O náhradním termínu zkoušky informuje autorizovaná osoba nebo předseda zkušební komise autorizující orgán.
 

§ 18


 

Průběh zkoušky


 

(1) Zkouška probíhá před autorizovanou osobou, které byla udělena autorizace pro danou profesní kvalifikaci, anebo, je-li tak stanoveno v hodnotícím standardu dané profesní kvalifikace, před zkušební komisí složenou ze 2 nebo 3 členů (dále jen "zkoušející").
 
(2) Zkoušejícím je buď autorizovaný zástupce autorizované právnické nebo podnikající fyzické osoby s autorizací pro danou profesní kvalifikaci oprávněný jménem této právnické nebo podnikající fyzické osoby ověřovat dosažení dané profesní kvalifikace, nebo autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro danou profesní kvalifikaci, nebo zkušební komise složená z členů, kteří jsou autorizovanou fyzickou osobou s autorizací pro danou profesní kvalifikaci nebo autorizovaným zástupcem autorizované právnické nebo podnikající fyzické osoby s autorizací pro danou profesní kvalifikaci oprávněným jménem této právnické nebo podnikající fyzické osoby ověřovat dosažení dané profesní kvalifikace. Autorizovaní zástupci téže autorizované právnické nebo podnikající fyzické osoby mohou být členy téže zkušební komise.
 
(3) Pokud má být zkouška konána před zkušební komisí, předseda zkušební komise, jímž je autorizovaná fyzická osoba nebo autorizovaný zástupce autorizované fyzické podnikající nebo právnické osoby s autorizací pro danou profesní kvalifikaci, které byla žádost uchazeče o zkoušku doručena, určí z autorizovaných fyzických osob s autorizací pro danou profesní kvalifikaci nebo z autorizovaných zástupců autorizovaných fyzických podnikajících nebo právnických osob s autorizací pro danou profesní kvalifikaci další členy zkušební komise a zabezpečí jejich součinnost při konání zkoušky.
 
(4) Před zahájením zkoušky je uchazeč povinen prokázat svoji totožnost průkazem totožnosti a u profesních kvalifikací, u kterých tak stanoví Národní soustava kvalifikací, předložit rovněž potvrzení o zdravotní způsobilosti pro výkon příslušné pracovní činnosti, anebo další doklady uvedené v Národní soustavě kvalifikací. Pokud uchazeč předmětné doklady nedoloží, nebude ke zkoušce připuštěn.
 
(5) Zkouška je veřejná. Praktická část zkoušky a praktická zkouška není veřejná v případech, kdy to je nutné z hygienických důvodů nebo z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti práce.
 
(6) Je-li uchazečem osoba, která předložením platného osvědčení o získání profesní kvalifikace nebo dokladu o získání úplné profesní kvalifikace prokáže získání některé odborné způsobilosti shodující se co do rozsahu a obsahu s odbornou způsobilostí ověřovanou zkouškou, zkoušející pro účely zkoušky uzná již dříve ověřenou odbornou způsobilost uchazeče. Při konání zkoušky uchazeče osvobodí od plnění těch zkušebních požadavků, jimiž by tato odborná způsobilost byla opětovně ověřována, pokud toto osvobození nenaruší řádné ověření ostatních požadavků stanovených hodnotícím standardem, které má uchazeč při zkoušce splnit.
 
(7) Povinností zkoušejícího je dbát na to, aby zkouška probíhala podle příslušného hodnotícího standardu, hodnocení bylo objektivní a odpovídalo nárokům stanoveným hodnotícím standardem.
 
(8) V případě, že zkouška probíhá před zkušební komisí, odpovídá za průběh zkoušky a splnění povinností uvedených v odstavcích 12 a 13 předseda zkušební komise. Při zkoušce jsou přítomni všichni členové zkušební komise; v případě, že organizace či délka zkoušky nebo některé její části vylučuje stálou přítomnost všech členů zkušební komise při zkoušce, určí její předseda člena zkušební komise, který odpovídá za řádný průběh dané části zkoušky. Zkušební komise se o výsledku zkoušky nebo dalších věcech usnáší většinou hlasů svých členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise.
 
(9) Forma zkoušky nebo jejích částí je dána nároky na rozsah pracovních činností, k jejichž výkonu se ověřování odborné způsobilosti vztahuje, a je stanovena hodnotícím standardem.
 
(10) Doba přípravy na zkoušku nebo její jednotlivé části a doba stanovená pro vykonání zkoušky nebo jejích jednotlivých částí je vymezena v hodnotícím standardu.
 
(11) Uchazeč úspěšně vykoná zkoušku, jestliže splní požadavky stanovené hodnotícím standardem.
 
(12) Autorizovaná osoba oznámí uchazeči výsledek zkoušky písemným sdělením, předaným nebo zaslaným uchazeči do 5 dnů ode dne konání zkoušky nebo její poslední části; vykonal-li uchazeč zkoušku úspěšně, autorizovaná osoba mu v uvedené lhůtě zároveň předá nebo zašle osvědčení podle § 19.
 
(13) Autorizovaná osoba vypracuje záznam o průběhu a výsledku zkoušky a zašle jej spolu se stejnopisem osvědčení autorizujícímu orgánu, který autorizované osobě autorizaci udělil, a to do 1 měsíce ode dne konání zkoušky nebo její poslední části, pokud si jej autorizující orgán nevyžádá v kratší lhůtě v rámci přezkoumávání průběhu a výsledku zkoušky podle § 20.
 

§ 19


 

Vydávání osvědčení


 

(1) Dokladem potvrzujícím úspěšné vykonání zkoušky a získání profesní kvalifikace je osvědčení. Osvědčení, které je veřejnou listinou, vydává zkoušející autorizovaná osoba, v případě konání zkoušky před komisí předseda zkušební komise.
 
(2) Náležitosti osvědčení jsou
 
 

a)

jméno, popřípadě jména, a příjmení a případný akademický titul a vědecká hodnost uchazeče,

b)

rodné číslo uchazeče, bylo-li přiděleno, jinak datum narození,

c)

místo narození uchazeče,

d)

datum konání zkoušky a datum vydání osvědčení,

e)

název profesní kvalifikace, jejíž dosažení je na základě ověření odborné způsobilosti potvrzováno.

(3) Součástí osvědčení je i výčet získaných odborných způsobilostí. Dále se uvedou údaje o zkoušejícím nebo o členech zkušební komise v případě konání zkoušky před zkušební komisí, a to jméno, popřípadě jména, a příjmení a číslo autorizace autorizované fyzické osoby nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení autorizovaného zástupce a číslo autorizace a obchodní firma nebo název a sídlo autorizované právnické osoby. Osvědčení se opatří podpisem zkoušejícího anebo předsedy zkušební komise a otiskem úředního razítka s malým státním znakem České republiky10) a jménem, příjmením a číslem autorizace autorizované osoby, jedná-li se o fyzickou osobu, nebo obchodní firmou nebo názvem a sídlem autorizované osoby, jedná-li se o právnickou osobu.
 
(4) Osvědčení a záznamy o průběhu a výsledku zkoušky a jejich stejnopisy jsou archiváliemi; při archivování stejnopisů záznamů a osvědčení autorizující orgány, autorizované právnické osoby a přiměřeně i autorizované fyzické osoby postupují podle ustanovení zvláštních právních předpisů o archivnictví11), vztahujících se na školy zapsané do rejstříku škol a školských zařízení.
 
(5) Na vystavování opisů a stejnopisů osvědčení se přiměřeně použijí ustanovení zvláštních právních předpisů o vystavování opisů a stejnopisů vysvědčení školami zapsanými do rejstříku škol a školských zařízení12); pokud osoba, která vydala prvopis osvědčení, již pozbyla autorizaci pro danou profesní kvalifikaci, popřípadě pozbyl-li autorizaci, v případě zkoušky konané před zkušební komisí, předseda zkušební komise nebo právnická osoba jím ve zkušební komisi zastoupená, vydá stejnopis autorizující orgán na základě dokladů uvedených v § 18 odst. 13. Pokud jsou doklady uloženy v archivu, postupuje se podle zvláštních právních předpisů11).
 

§ 20


 

Přezkoumání průběhu a výsledků zkoušky


 

(1) Každý, kdo konal zkoušku, může písemně požádat příslušný autorizující orgán o přezkoumání průběhu a výsledků zkoušky do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno sdělení o výsledku zkoušky.
 
(2) Příslušný autorizující orgán podle podkladů zkoušejícího a dalších osob přítomných při zkoušce rozhodne o žádosti o přezkoumání ve lhůtě 60 dnů ode dne jejího doručení, a to tak, že buď potvrdí výsledek zkoušky, nebo, bylo-li hodnocení učiněno v rozporu s postupem uvedeným v § 18 nebo se vyskytly jiné závažné nedostatky, které mohly mít vliv na řádný průběh zkoušky nebo její hodnocení, nařídí opakovanou zkoušku. Rozhodnutí autorizujícího orgánu se oznamuje žadateli, jakož i autorizované osobě nebo předsedovi zkušební komise.
 
(3) Opakovaná zkouška se koná nejpozději do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí o žádosti o přezkoumání žadateli, a to před tou autorizovanou osobou anebo zkušební komisí, před kterou se konala předchozí zkouška. Opakované zkoušce je přítomen zástupce autorizujícího orgánu. Zjistí-li autorizující orgán závažné nedostatky v průběhu nebo hodnocení opakované zkoušky, postupuje podle § 16 odst. 2 písm. d).
 
(4) Náklady opakované zkoušky hradí autorizovaná osoba; úhrada se neplatí.
 
(5) Každý má právo nahlédnout do všech materiálů týkajících se jeho osoby, které mají význam pro rozhodnutí o průběhu a výsledku zkoušky.
 

HLAVA V


 

UZNÁVÁNÍ VÝSLEDKŮ DALŠÍHO
VZDĚLÁVÁNÍ V SYSTÉMU POČÁTEČNÍHO
VZDĚLÁVÁNÍ


 

§ 21


 
Profesní kvalifikace získané v systému dalšího vzdělávání podle § 5 uzná ředitel školy za účelem získání stupně vzdělání v systému počátečního vzdělávání za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem2).
 

HLAVA VI


 

ORGÁNY PŮSOBÍCÍ V OBLASTI OVĚŘOVÁNÍ
A UZNÁVÁNÍ VÝSLEDKŮ DALŠÍHO
VZDĚLÁVÁNÍ


 

§ 22


 

Autorizující orgány


 

Autorizující orgány vykonávají v souvislosti s ověřováním a uznáváním výsledků dalšího vzdělávání tyto činnosti:
 
 

a)

podílejí se na přípravě kvalifikačních standardů a hodnotících standardů a jejich změn (§ 7 a 8),

b)

rozhodují o udělení, prodloužení platnosti a odnětí autorizace (§ 9 až 13 a 16),

c)

vedou evidenci osob, jimž udělily autorizaci (§ 9), obsahující údaje uvedené v § 15,

d)

poskytují organizaci ministerstva údaje o osobách, jimž udělily autorizaci, do seznamů autorizovaných osob obsažených v Národní soustavě kvalifikací (§ 15),

e)

jsou oprávněny kontrolovat činnost autorizovaných osob, jimž udělily autorizaci, včetně správnosti postupu při provádění zkoušek a vydávání osvědčení, a to zejména prostřednictvím přítomnosti svých zástupců při zkouškách podle § 18 a 20,

f)

zasílají orgánům sociálního zabezpečení kopii rozhodnutí o udělení, prodloužení platnosti a odnětí autorizace fyzické osobě, a to do 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí,

g)

vedou evidenci výsledků zkoušek před autorizovanými osobami, kterým udělily autorizaci, včetně evidence vydaných osvědčení (§ 18 až 20),

h)

projednávají přestupky.
 

§ 23


 

Ministerstvo


 

Ministerstvo vykonává v souvislosti s ověřováním a uznáváním výsledků dalšího vzdělávání tyto činnosti:
 
 

a)

koordinuje činnost ústředních správních úřadů vykonávanou podle tohoto zákona,

b)

schvaluje, mění, zrušuje a vydává seznam úplných profesních kvalifikací a profesních kvalifikací členěný podle příslušnosti autorizujících orgánů,

c)

schvaluje, mění a zrušuje kvalifikační standardy a hodnotící standardy (§ 7 a 8),

d)

materiálně a finančně zabezpečuje činnost Rady,

e)

vyčleňuje a prostřednictvím krajských úřadů poskytuje právnickým osobám vykonávajícím činnost škol zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení, které nezřizuje stát nebo registrovaná církev nebo náboženská společnost s oprávněním zřizovat církevní školy13), finanční prostředky ze státního rozpočtu na úhradu nezbytných prokazatelných nákladů, spojených s konáním závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií v konzervatoři osobami, které podle tohoto zákona získaly profesní kvalifikace potvrzující ve svém souhrnu získání všech odborných způsobilostí stanovených podle Národní soustavy kvalifikací k řádnému výkonu všech pracovních činností vykonávaných v rámci určitého povolání a konají podle zvláštního právního předpisu14) ve střední škole nebo konzervatoři uvedené zkoušky, aniž by byly žákem dané školy,

f)

vyčleňuje a poskytuje právnickým osobám vykonávajícím činnost škol zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení, které zřizuje stát nebo registrovaná církev nebo náboženská společnost s oprávněním zřizovat církevní školy13), finanční prostředky ze státního rozpočtu na úhradu nezbytných prokazatelných nákladů, spojených s konáním závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií v konzervatoři osobami, které podle tohoto zákona získaly profesní kvalifikace potvrzující ve svém souhrnu získání všech odborných způsobilostí stanovených podle Národní soustavy kvalifikací k řádnému výkonu všech pracovních činností vykonávaných v rámci určitého povolání a konají podle zvláštního právního předpisu14) ve střední škole nebo konzervatoři uvedené zkoušky, aniž by byly žákem dané školy.
 

§ 24


 

Rada


 

(1) Rada je poradním orgánem ministerstva pro oblast kvalifikací.
 
(2) Rada má 18 členů. Předsedu, místopředsedu a ostatní členy Rady jmenuje a odvolává ministr školství, mládeže a tělovýchovy.
 
(3) Členové Rady jsou ministrem školství, mládeže a tělovýchovy jmenováni s přihlédnutím k jejich odborné způsobilosti
 
 

a)

z osob navrhovaných
 
 

1.
ústředními správními úřady a jinými organizačními složkami České republiky,
2.
profesními komorami, zájmovými a profesními sdruženími, organizacemi zaměstnavatelů, odborovými organizacemi, odbornými společnostmi, sdruženími právnických osob vykonávajících činnost škol zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení a vysokými školami,

b)

z odborníků v oblasti vzdělávání, kvalifikací, pracovněprávních vztahů nebo financování dalšího vzdělávání.

(4) Členové Rady jsou jmenováni na dobu 3 let. Při prvním jmenování členů Rady určí ministr školství, mládeže a tělovýchovy jednu třetinu členů, jejichž funkční období skončí po 1 roce, a jednu třetinu členů, jejichž funkční období skončí po 2 letech. Členové Rady mohou být jmenováni opakovaně.
 
(5) Rada plní úkoly podle tohoto zákona, zejména
 
 

a)

projednává záležitosti týkající se přípravy Národní soustavy kvalifikací a jejího uplatnění v praxi,

b)

posuzuje další záležitosti týkající se kvalifikací nebo dalšího vzdělávání, které jí předloží ministerstvo, a vydává k nim stanovisko.

(6) Rada může pro odbornou přípravu svých jednání zřizovat pracovní skupiny.
 
(7) Způsob jednání Rady a jejích pracovních skupin a složení pracovních skupin upraví jednací řád Rady, který schvaluje ministr školství, mládeže a tělovýchovy.
 
(8) Činnost Rady je materiálně a finančně zabezpečována ministerstvem.
 
(9) Činnost členů Rady a jejích pracovních skupin je jiným úkonem v obecném zájmu15). Těmto osobám přísluší pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu a náhrada cestovních a stravovacích výdajů ve výši a v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem16) pro zaměstnance v pracovním poměru; mohou jim být poskytovány odměny ve výši stanovené ministerstvem a přísluší jim úhrada dalších prokazatelných ministerstvem určených nákladů spojených s výkonem funkce člena Rady nebo její pracovní skupiny.
 

HLAVA VII


 

PŘESTUPKY


 

§ 24a


 
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako autorizovaná osoba dopustí přestupku tím, že
 
 

a)

v rozporu s § 14 odst. 1 nebo 2 neinformuje autorizující orgán o změnách, které nastaly v době platnosti autorizace, nebo jej neinformuje včas,

b)

nezveřejní termín konání zkoušky podle § 14 odst. 3,

c)

nezašle uchazeči pozvánku ke složení zkoušky podle § 17 odst. 5,

d)

neinformuje uchazeče nebo autorizující orgán o náhradním termínu zkoušky podle § 17 odst. 8 nebo 10, nebo

e)

v rozporu s § 18 odst. 12 neoznámí uchazeči výsledek zkoušky nebo uchazeči, který zkoušku úspěšně vykoná, nezašle osvědčení.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 20 000 Kč.
 

§ 24b


 

zrušen zákonem č. 183/2017 Sb.


 

§ 24c


 
Přestupky podle tohoto zákona projednává autorizující orgán příslušný podle § 2 písm. k).
 

HLAVA VIII


 

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ


 

§ 25


 
(1) Postup upravený v § 4 až 8, 17 až 19 a 23 není postupem, jehož účelem je vydání rozhodnutí, jímž se v určité věci zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo jímž se v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá17).
 
(2) Na rozhodování podle § 20 se nevztahuje správní řád.
 
(3) Připadne-li poslední den lhůty uvedené v § 14, § 17 odst. 5 až 8, § 18 odst. 12 a 13 a § 20 odst. 1 až 3 na den pracovního klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den.
 
(4) Na doručování písemností podle § 17 až 20 se vztahují příslušná ustanovení správního řádu18) obdobně.
 
(5) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem podrobnosti autorizace fyzických a právnických osob, náležitosti pozvánky ke zkoušce, formu zkoušky, výši úhrady za provedení zkoušky, postup právnických osob vykonávajících činnost školy při vykazování nákladů uvedených v § 23 písm. e) a f), náležitosti a formu tiskopisu osvědčení, podrobnosti postupu při uchovávání stejnopisů vydaných osvědčení a záznamů o průběhu a výsledku zkoušky, a ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí podrobnosti obsahu, struktury a způsobu vedení Národní soustavy kvalifikací, včetně podmínek a lhůt pro zařazování údajů týkajících se jednotlivých kvalifikací do Národní soustavy kvalifikací.
 

ČÁST DRUHÁ


 

Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních
orgánů státní správy České republiky


 

§ 26


 
V § 7 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 60/1988 Sb., zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 21/1993 Sb., zákona č. 272/1996 Sb., zákona č. 18/2004 Sb. a zákona č. 362/2004 Sb., se na konci textu odstavce 2 doplňují slova "a v oblasti získávání kvalifikací v systému dalšího vzdělávání podle zvláštního právního předpisu1a)".
 
Poznámka pod čarou č. 1a zní:
 
____________________________________
 
"1a)

Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání).".
 

ČÁST TŘETÍ


 

Změna školského zákona


 

§ 27


 
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., se mění takto:
 
1. Nadpis části deváté zní: "DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLÁCH".
 
2. V § 8 se odstavec 8 zrušuje.
 
3. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který včetně nadpisu zní:
 

"§ 8a


 

Název právnické osoby a organizační složky státu


 

(1) Název právnické osoby a organizační složky státu, vykonávající činnost podle § 8 odst. 7, musí obsahovat vždy
 
 

a)

označení příslušného druhu nebo typu školy, pokud vykonává činnost školy,

b)

označení příslušného typu školského zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči, pokud vykonává činnost tohoto školského zařízení,

c)

označení příslušného druhu nebo typu školského zařízení, které není uvedeno v písmeni b), pokud vykonává činnost pouze tohoto školského zařízení.

(2) Název právnické osoby a organizační složky státu, vykonávající činnost podle odstavce 1 písm. a) a b), může dále obsahovat označení všech druhů nebo typů školských zařízení, pokud vykonává činnost těchto školských zařízení.
 
(3) Součástí názvu může být upřesňující přívlastek, popřípadě čestný název, je-li ministerstvem udělen.".
 
4. V § 14 odst. 2 se slova "příslušného ročníku" zrušují.
 
5. V § 16 odst. 8 a 9 se slova "se souhlasem krajského úřadu" zrušují.
 
6. V § 16 se doplňuje odstavec 10, který zní:
 
"(10) Ke zřízení jednotlivé třídy, oddělení nebo studijní skupiny s upravenými vzdělávacími programy v rámci školy podle odstavce 8 a ke zřízení funkce asistenta pedagoga podle odstavce 9 je v případě škol zřizovaných ministerstvem či registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, nezbytný souhlas ministerstva, v případě škol zřizovaných ostatními zřizovateli souhlas krajského úřadu.".
 
7. V § 26 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova "; v případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejvýše 46 povinných vyučovacích hodin týdně".
 
8. V § 28 odst. 1 písm. c) se slova "dětí, žáků a studentů" nahrazují slovy "dětí, žáků, studentů a uchazečů".
 
9. V § 28 odst. 7 se za větu první vkládá věta "Na vysvědčeních, výučních listech a diplomech o absolutoriu se vždy uvádí rodné číslo žáka nebo studenta, bylo-li mu přiděleno.".
 
10. V § 60 odst. 8 větě první se slova "tak, aby přijímací řízení bylo ukončeno do konce srpna" zrušují.
 
11. V § 61 odst. 4 se věta první zrušuje.
 
12. V § 79 odstavec 6 zní:
 
"(6) Před zahájením či v průběhu maturitní zkoušky náleží žákům 5 vyučovacích dnů volna k přípravě na konání maturitní zkoušky, a to v termínu stanoveném ředitelem školy.".
 
13. V § 80 odst. 10 se slova "Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání" nahrazují slovem "ministerstvem".
 
14. V § 81 odst. 6 se za větu první vkládá věta, která zní: "Žák, který již získal střední vzdělání s maturitní zkouškou vykonáním maturitní zkoušky podle předchozích právních předpisů, nekoná společnou část maturitní zkoušky.".
 
15. V § 94 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "V přihlášce se vždy uvádí rodné číslo uchazeče, bylo-li mu přiděleno.".
 
16. Za § 113 se vkládají nové § 113a až 113c, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 26a a 26b znějí:
 

"§ 113a


 

Uznávání dalšího vzdělání pro přijetí do vyššího
ročníku vzdělávání


 

Osvědčení o získání dílčí kvalifikace, vydané podle zvláštního právního předpisu26a), se pro účely § 63 považuje za doklad o předchozím vzdělávání.
 

§ 113b


 

Uznání částečného vzdělání v průběhu vzdělávání


 

Osvědčení o získání dílčí kvalifikace, vydané podle zvláštního právního předpisu26a), se pro účely § 70 považuje za doklad o částečném vzdělání žáka.
 

§ 113c


 

Vykonání závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky
nebo absolutoria v konzervatoři


 

(1) Osoba s alespoň základním vzděláním, která podle zvláštního právního předpisu26a) získala dílčí kvalifikace potvrzující ve svém souhrnu získání všech odborných způsobilostí stanovených podle Národní soustavy kvalifikací k řádnému výkonu všech pracovních činností vykonávaných v rámci určitého povolání, může, i bez předchozího vzdělávání ve střední škole nebo konzervatoři a bez předchozího úspěšného vykonání zkoušek ze všech předmětů či jiných ucelených částí učiva stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem příslušného oboru vzdělání za všechny ročníky vzdělávání, získat stupeň vzdělání úspěšným vykonáním závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky nebo absolutoria v konzervatoři v odpovídajícím oboru vzdělání. Ředitel školy s odpovídajícím oborem vzdělání umožní, na základě žádosti osoby uvedené ve větě prvé, této osobě vykonání závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky nebo absolutoria v konzervatoři v jím určeném termínu.
 
(2) Osoba uvedená v odstavci 1 může závěrečnou zkoušku, maturitní zkoušku nebo absolutorium v konzervatoři konat, i pokud není žákem příslušné školy. V takovém případě zkoušku koná za obdobných podmínek, jako kdyby byla žákem školy. Nejedná-li se o školu zřízenou státem, krajem, svazkem obcí nebo obcí, může ředitel školy podmínit možnost vykonání závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky nebo absolutoria v konzervatoři zaplacením úplaty ve výši jím stanovené; úplata je příjmem právnické osoby, která vykonává činnost dané školy.
 
(3) Odstavce 1 a 2 se nevztahují na obory vzdělání, v rámci kterých se získává způsobilost k výkonu zdravotnického povolání podle zvláštního právního předpisu26b).
 
____________________________________
 
26a)

Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání).

26b)

Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 125/2005 Sb.".

17. V § 163 odst. 1 větě první se za slovo "zřizovatelů" vkládají slova "; ze státního rozpočtu se dále poskytují finanční prostředky na úhradu nezbytných prokazatelných nákladů spojených s konáním závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií v konzervatoři podle § 113c".
 
18. V § 163 odst. 1 se v úvodní části věty druhé slova "podle § 171 odst. 1 a 2" nahrazují slovy "podle § 171 odst. 1 a 2 a na úhradu nezbytných prokazatelných nákladů spojených s konáním závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií v konzervatoři podle § 113c".
 
19. V § 174 odstavec 9 zní:
 
"(9) Kontrolním pracovníkem může být ten, kdo má vysokoškolské vzdělání, nejméně 5 let praxe a splňuje další předpoklady stanovené zvláštními právními předpisy45), nebo ten, kdo má střední vzdělání s maturitní zkouškou, nejméně 20 let praxe a splňuje další předpoklady stanovené zvláštními právními předpisy45).".
 
20. V § 183 se doplňuje odstavec 7, který zní:
 
"(7) Ministerstvo, popřípadě jím zřízená organizace, je při sdružování a zpracovávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a školních matrik a při provádění statistických zjišťování49) oprávněno využívat rodných čísel uchazečů, dětí, žáků a studentů. Právnická osoba, která vykonává činnost školy nebo školského zařízení, je pro účely uvedené ve větě první povinna rodná čísla uchazečů, dětí, žáků a studentů poskytovat.".
 
21. V § 185 odst. 1 věta druhá zní: "Tímto dnem končí platnost učebních dokumentů schválených podle dosavadních právních předpisů počínaje prvním ročníkem; do té doby se při přijímání ke vzdělávání, v jeho průběhu i při jeho ukončování postupuje podle těchto učebních dokumentů.".
 
22. V § 185 odst. 2 se číslovka "3" nahrazuje číslovkou "7" a za větu první se doplňuje věta druhá, která zní: "Vyšší odborné školy mohou uskutečňovat vzdělávání podle učebních dokumentů schválených podle dosavadních právních předpisů nejpozději do konce školního roku 2011/2012.".
 
23. V § 185 se doplňuje odstavec 24, který zní:
 
"(24) Ředitel školy postupuje podle § 60 odst. 4 druhé části písmene a), která začíná slovy "a dále výstupního hodnocení", od školního roku 2007/2008.".
 

ČÁST ČTVRTÁ


 

Změna zákona o pedagogických pracovnících


 

§ 28


 
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů (zákon o pedagogických pracovnících), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., se mění takto:
 
1. § 32 zní:
 

"§ 32


 
Fyzická osoba, která nesplňuje předpoklad podle § 3 odst. 1 písm. b), může vykonávat přímou pedagogickou činnost po dni nabytí účinnosti tohoto zákona
 
 

a)

pokud ke dni účinnosti tohoto zákona dosáhla 50 let věku a dlouhodobým výkonem přímé pedagogické činnosti na příslušném druhu nebo typu školy nejméně po dobu 15 let prokázala schopnost výkonu požadované činnosti,

b)

nejdéle po dobu pěti let, pokud v této době nezahájí studium, kterým potřebný předpoklad získá, a toto studium úspěšně ukončí,

c)

jestliže vysoké školy pro výuku odborných předmětů ve střední a vyšší odborné škole neumožňují přístup k vysokoškolskému vzdělání v akreditovaném studijním programu příslušného studijního oboru; v tomto případě je postačující získání nejvyššího dosažitelného vzdělání v příslušném oboru.".

2. Za § 32 se vkládá nový § 32a, který zní:
 

"§ 32a


 
Ředitelem školy může být fyzická osoba, která nesplňuje předpoklad podle § 3 odst. 1 písm. b), pokud získala vzdělání studiem v akreditovaném magisterském studijním programu a nejpozději do dvou let ode dne, kdy začala vykonávat funkci ředitele školy, zahájí studium, kterým potřebný předpoklad získá, a toto studium úspěšně ukončí.".
 

ČÁST PÁTÁ


 

Změna živnostenského zákona


 

§ 29


 
V § 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 224/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb. a zákona č. 499/2004 Sb., se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno ag), které včetně poznámky pod čarou č. 23p zní:
 
 

"ag)

činnost autorizovaných osob, oprávněných ověřovat dosažení odborné způsobilosti vyžadované k získání dílčí kvalifikace podle zvláštního zákona23p).

____________________________________
 
23p)

Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání).".
 

ČÁST ŠESTÁ


 

Změna zákona o správních poplatcích


 

§ 30


 
V části I položce 22 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb. a zákona č. 553/2005 Sb., se doplňují písmena j) a k), která včetně poznámky pod čarou č. 26a znějí:
 
 

"j)

Udělení autorizace26a) (oprávnění ověřovat dosažení odborné způsobilosti vyžadované k získání dílčí kvalifikace nebo dílčích kvalifikací) za každou kvalifikaci Kč 1 500
nejvýše však Kč 10 000

k)

Prodloužení platnosti autorizace26a) uvedené v písmenu j) Kč 500

____________________________________
 
26a)

Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání).".
 

ČÁST SEDMÁ


 

Změna zákona o daních z příjmů


 

§ 31


 
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 676/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb. a zákona č. 552/2005 Sb., se mění takto:
 
1. V § 15 se doplňuje odstavec 8, který včetně poznámky pod čarou č. 82a zní:
 
"(8) Od základu daně ve zdaňovacím období lze odečíst úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání podle zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání82a), pokud nebyly hrazeny zaměstnavatelem ani nebyly uplatněny jako výdaj podle § 24 poplatníkem s příjmy podle § 7, nejvýše však 10 000 Kč. U poplatníka, který je osobou se zdravotním postižením, lze za zdaňovací období odečíst až 13 000 Kč, a u poplatníka, který je osobou s těžším zdravotním postižením, až 15 000 Kč.
 
____________________________________
 
82a)

Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání).".

2. V § 24 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno zv), které zní:
 
 

"zv)

výdaje (náklady) vynaložené poplatníkem s příjmy podle § 7 na uhrazení úhrad za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání podle zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání82a), které souvisí s podnikatelskou nebo jinou samostatně výdělečnou činností poplatníka, nejvýše však 10 000 Kč. U poplatníka, který je osobou se zdravotním postižením, lze za zdaňovací období odečíst až 13 000 Kč, a u poplatníka, který je osobou s těžším zdravotním postižením, až 15 000 Kč.".

3. V § 38k odst. 5 se za písmeno i) vkládá nové písmeno j), které zní:
 
 

"j)

v jaké výši zaplatil úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání podle § 15,".

Dosavadní písmeno j) se označuje jako písmeno k).
 
4. V § 38l se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:
 
 

"l)

potvrzením o výši zaplacené úhrady za zkoušku ověřující výsledky dalšího vzdělávání podle zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání82a), uplatňuje-li snížení základu daně podle § 15.".
 

ČÁST OSMÁ


 

Změna zákona o poskytování dotací soukromým školám,
předškolním a školským zařízením


 

§ 32


 
V § 1 odstavec 3 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění zákona č. 562/2004 Sb., zní:
 
"(3) Dotace právnické osobě, která vykonává činnost základní umělecké školy, se poskytuje na zabezpečení vzdělávání určeného pro žáky před zahájením plnění povinné školní docházky, žáky plnící povinnou školní docházku, žáky vzdělávající se v denní formě vzdělávání ve střední škole či konzervatoři a studenty vzdělávající se v denní formě vzdělávání ve vyšší odborné škole.".
 

ČÁST DEVÁTÁ


 

ÚČINNOST


 

§ 33


 
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2007, s výjimkou ustanovení části první hlavy I a II, § 22 písm. a), § 23 a 24, § 25 odst. 1, části druhé, části třetí bodů 2 až 15 a 19 až 23, části čtvrté a části osmé, která nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení.
 
 

____________________________________________________________
 
1)

Například zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 125/2005 Sb., zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 125/2005 Sb., zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 46/2004 Sb., zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 224/1995 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel, ve znění vyhlášky č. 295/2005 Sb., zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2)

Zákon č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 383/2005 Sb.

3)

Zákon č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

4)

Například § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

5)

§ 113a až 113c zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 179/2006 Sb.

6)

Nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání.

7)

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

7a)

Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.

8)

Například zákon č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

10)

§ 2 písm. t) a § 6 zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů.

11)

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

12)

§ 28 odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb.
§ 3 vyhlášky č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání.

13)

§ 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech).

14)

§ 113c zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 179/2006 Sb.

15)

§ 124 zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.

16)

Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů.

17)

§ 9 zákona č. 500/2004 Sb.
§ 65 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní.

18)

Zákon č. 500/2004 Sb., ve znění zákona č. 413/2005 Sb.

19)

§ 108 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
 

       Příloha k zákonu č. 179/2006 Sb.


 

Příslušnost ústředních správních úřadů k autorizaci pro povolání


 

ústřední správní úřad

příslušnost k autorizaci pro povolání v oblasti

Ministerstvo dopravy

dopravy a jejího uskutečňování

Ministerstvo financí

finančního hospodaření, cen, finanční kontroly a auditu, účetnictví, daňového poradenství, hospodaření s majetkem státu, pojišťovnictví

Česká národní banka

bankovnictví

Ministerstvo kultury

umění, kulturně výchovné činnosti, péče o kulturní památky, církví a náboženských společností, tisku a jiných informačních prostředků, autorského zákona, výroby a obchodu v oblasti kultury

Ministerstvo obrany

zabezpečování obrany České republiky, civilní ochrany

Ministerstvo práce a
sociálních věcí

pracovněprávních vztahů, bezpečnosti práce, zaměstnanosti a rekvalifikace, důchodového zabezpečení, sociální péče, péče o rodinu a děti, péče o občany, kteří potřebují zvláštní pomoc

Ministerstvo pro místní
rozvoj

domovního a bytového fondu, územního plánování a stavebního řádu, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví

Ministerstvo průmyslu
a obchodu

využívání nerostného bohatství, energetiky, teplárenství, plynárenství, těžby, úpravy a zušlechťování ropy a zemního plynu, tuhých paliv, radioaktivních surovin, rud a nerud, hutnictví, strojírenství, elektrotechniky a elektroniky, průmyslu chemického a zpracování ropy, gumárenského a plastikářského, skla a keramiky, textilního a oděvního, kožedělného a polygrafického, papíru a celulózy a dřevozpracujícího a pro výrobu stavebních hmot, stavební výrobu, zdravotnickou výrobu, sběrné suroviny a kovový odpad, vnitřního obchodu, zahraničního obchodu, technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví, průmyslového výzkumu, rozvoje techniky a technologií, puncovnictví a zkoušení drahých kovů, elektronických komunikací a poštovních služeb

Ministerstvo spravedlnosti

soudů a státních zastupitelství, vězeňství, probace a mediace

Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy

činnosti škol a školských zařízení zařazených ve školském rejstříku, vysokých škol, vědy, výzkumu a vývoje, státní péče o děti, mládež, tělesnou výchovu, sport, turistiku a sportovní reprezentaci státu

Ministerstvo vnitra

veřejného pořádku, vnitřního pořádku a bezpečnosti, včetně dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu, evidence obyvatel, archivnictví a spisové služby, zbraní a střeliva, požární ochrany, pobytu cizinců a uprchlíků, krizového řízení, civilního nouzového plánování, ochrany obyvatelstva a integrovaného záchranného systému, správního řízení, správního trestání, Policie České republiky, územních orgánů státní správy,

Digitální a informační agentura

informačních a komunikačních technologií s výjimkou elektronických komunikací a kybernetické bezpečnosti

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

kybernetické bezpečnosti

Ministerstvo zahraničních
věcí

zahraniční politiky a diplomatických služeb

Ministerstvo zdravotnictví

zdravotní služby, ochrany veřejného zdraví, zdravotnické vědeckovýzkumné činnosti, vyhledávání, ochrany a využívání přírodních léčivých zdrojů, přírodních léčebných lázní a zdrojů přírodních minerálních vod, léčiv a prostředků zdravotnické techniky pro prevenci, diagnostiku a léčení lidí, zdravotního pojištění a zdravotnického informačního systému

Ministerstvo zemědělství

zemědělství ( s výjimkou ochrany zemědělského půdního fondu), vodního hospodářství (s výjimkou ochrany přirozené akumulace vod), ochrany vodních zdrojů a ochrany jakosti povrchových a podzemních vod, potravinářského průmyslu, lesů, myslivosti a rybářství (s výjimkou území národních parků), komoditních burz, které organizují obchody se zbožím pocházejícím ze zemědělské a lesní výroby, včetně výrobků vzniklých jeho zpracováním, veterinární správy, kontroly a zkušebnictví pro oblasti zemědělství, plemenářství, veterinární péče, rostlinolékařské péče, péče o potraviny, péče o ochranu zvířat proti týrání a pro ochranu práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat

Ministerstvo životního
prostředí

životního prostředí, ochrany přirozené akumulace vod, ochrany vodních zdrojů a ochrany jakosti povrchových a podzemních vod, ochrany ovzduší, ochrany přírody a krajiny, provozování zoologických zahrad, ochrany zemědělského půdního fondu, výkonu státní geologické služby, ochrany horninového prostředí, včetně ochrany nerostných zdrojů a podzemních vod, geologických prací a ekologického dohledu nad těžbou, odpadovým hospodářstvím, myslivosti, rybářství a lesního hospodářství v národních parcích, zabezpečení jednotného informačního systému o životním prostředí, včetně plošného monitoringu, hydrometeorologie


 
 
Čl. X zákona č. 471/2022 Sb.

Čl. X


 

1. Postupy podle zákona č. 179/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájené Ministerstvem vnitra v oblasti působnosti, která podle tohoto zákona přechází na Digitální a informační agenturu, a přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nedokončené, dokončí Digitální a informační agentura; dosavadní úkony Ministerstva vnitra se považují za úkony Digitální a informační agentury.
 

2. Postupy podle zákona č. 179/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájené Ministerstvem vnitra v oblasti působnosti, která podle tohoto zákona přechází na Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, a přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nedokončené, dokončí Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost; dosavadní úkony Ministerstva vnitra se považují za úkony Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost.