284/1995 ve znění … 399/2023
       Účinnost 1. ledna 2024
        

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění


       Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (dále jen „zákon”):
       § 1
       (zrušen vyhláškou č. 328/2007 Sb. k 14.12.2007)
       § 2
       (zrušen vyhláškou č. 328/2007 Sb. k 14.12.2007)
       § 3
       Výdělečná činnost v cizině
          (1)  Výdělečnou činností v cizině se pro účast na důchodovém pojištění [§ 6 odst. 1 písm. c) zákona] rozumí
a)  zaměstnání v pracovním poměru vykonávané pro zaměstnavatele, který má sídlo (bydliště) v cizině, pokud toto zaměstnání nezakládá účast na nemocenském pojištění v České republice,
b)  členství v družstvu, které má sídlo v cizině, spojené s pracovní činností pro takové družstvo, pokud tato činnost nezakládá účast na nemocenském pojištění v České republice,
c)  výkon samostatné výdělečné činnosti v cizině podle cizích právních předpisů a na základě registrace, ohlášení nebo povolení podle těchto předpisů, je-li to podle nich potřebné; za výkon samostatné výdělečné činnosti v cizině se však nepovažuje, je-li taková činnost prováděna mimo území České republiky na základě oprávnění k výkonu takové činnosti vyplývajícího z právních předpisů České republiky.
          (2)  Příjem z výdělečné činnosti v cizině1) se přepočítává na českou měnu podle příslušného kurzu vyhlášeného Českou národní bankou2) platného k prvnímu dni období, za které se tento příjem sleduje. Pro přepočet cizích měn, u nichž Česká národní banka nevyhlašuje příslušný kurz, se použije kurz této měny obvykle používaný bankami v České republice ke dni uvedenému ve větě první.
       § 3a
       Postup při zjišťování ročního vyměřovacího základu pojištěnce ve vztahu k vyloučeným dobám
          (1)
  Jestliže se při souběhu více výdělečných činností v rámci kalendářního roku vyskytují různé počty dnů vyloučených dob v rámci jednotlivých výdělečných činností, a nelze-li zjistit, zda se tyto vyloučené doby vzájemně kryjí nebo jaká část vyměřovacích základů nebo hrubých výdělků pojištěnce (dále jen „vyměřovací základ”) připadá na tyto vyloučené doby, vyloučené doby se neuplatní a vyměřovací základ z každé této výdělečné činnosti se úměrně navýší. Úměrné navýšení podle věty první se stanoví tak, že se vyměřovací základ z každé výdělečné činnosti vynásobí podílem počtu dní trvání této výdělečné činnosti a počtu dní trvání této výdělečné činnosti sníženého o vyloučené doby v rámci této výdělečné činnosti; takto navýšený vyměřovací základ se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.
          (2)
  Vyskytne-li se v kalendářním roce časový úsek, v němž se kryjí vyloučené doby s dobou výdělečné činnosti, za kterou je dosažen příjem, který se zahrnuje do vyměřovacího základu, a pro účely postupu podle § 16 odst. 7 zákona nelze zjistit výši tohoto příjmu za období, po které trvala zároveň vyloučená doba, považuje se za vyměřovací základ v tomto časovém úseku poměrná část z vyměřovacího základu dosaženého v kalendářním roce v období trvání této výdělečné činnosti. Tato poměrná část se stanoví tak, že se vyměřovací základ za období trvání této výdělečné činnosti v kalendářním roce vydělí počtem dní trvání této výdělečné činnosti v kalendářním roce a vynásobí se počtem dní trvání vyloučené doby; takto stanovená poměrná část se zaokrouhluje na celé koruny směrem dolů.
          (3)
  Jestliže se při souběhu výdělečné činnosti a vyloučené doby v kalendářním roce vyskytují různé počty dnů vyloučených dob a pro účely postupu podle § 16 odst. 7 zákona nelze zjistit, zda se tyto vyloučené doby vzájemně kryjí nebo jaká část vyměřovacích základů na tyto vyloučené doby připadá, upraví se vyměřovací základ obdobně podle odstavce 1 a za vyměřovací základ připadající na dobu, po kterou se kryje výdělečná činnost s vyloučenou dobou, se považuje poměrná část takto upraveného vyměřovacího základu stanovená obdobně podle odstavce 2.
       § 3a
       Zjišťování ročního vyměřovacího základu za období před rokem 1996
          (1)
  Spadá-li do rozhodného období pro stanovení osobního vyměřovacího základu (§ 18 zákona) kalendářní rok před rokem 1996, v němž se ve stejném časovém úseku vyskytne hrubý výdělek stanovený pro účely důchodového zabezpečení podle předpisů platných ke dni 31. prosince 1995 (dále jen „hrubý výdělek”) a vyloučená doba (§ 16 odst. 4 věta první zákona), stanoví se úhrn vyměřovacích základů pojištěnce za tento kalendářní rok (§ 16 odst. 2 zákona) pro účely stanovení ročního vyměřovacího základu
a)
  s přihlédnutím k tomuto hrubému výdělku a při stanovení osobního vyměřovacího základu se v tomto případě do počtu vyloučených dob nezahrnou ty vyloučené doby za tento kalendářní rok, v nichž byl dosažen tento hrubý výdělek, nebo
b)
  bez přihlédnutí k tomuto hrubému výdělku a při stanovení osobního vyměřovacího základu se v tomto případě do počtu vyloučených dob zahrnou všechny vyloučené doby za tento kalendářní rok, pokud vyloučené doby, v nichž byl dosažen tento hrubý výdělek, netrvaly po celý kalendářní rok a takto zjištěný úhrn vyměřovacích základů pojištěnce je vyšší než úhrn vyměřovacích základů pojištěnce zjištěný podle písmene a).
          (2)
  Pro účely zjištění vyššího úhrnu vyměřovacích základů pojištěnce za kalendářní rok se výše úhrnu vyměřovacích základů pojištěnce vypočte podle odstavce 1 písm. a) jako součin počtu dní v kalendářním roce a podílu úhrnu hrubých výdělků dosažených v kalendářním roce a počtu dní v kalendářním roce sníženého o ty vyloučené doby, v nichž nebyly dosaženy hrubé výdělky, a podle odstavce 1 písm. b) jako součin počtu dní v kalendářním roce a podílu úhrnu hrubých výdělků dosažených v kalendářním roce sníženého o hrubé výdělky dosažené ve vyloučených dobách a počtu kalendářních dní v tomto roce sníženého o vyloučené doby.
          (3)
  Vyskytne-li se v kalendářním roce více časových úseků uvedených v odstavci 1, provádějí se výpočty úhrnu vyměřovacích základů pojištěnce za kalendářní rok podle odstavce 2 pouze se zřetelem na úhrn těchto úseků.

       § 4
       (zrušen vyhl. č. 258/2022 Sb. k 1.1.2023)
       § 5 až § 8
       (zrušeny vyhláškou č. 359/2009 Sb. k 1.1.2009)
       § 9
       Zrušovací ustanovení
          Zrušuje se § 1 až 8, § 10 až 13, § 14 odst. 1 až 3, § 15 až 30, § 33, § 35 až 39, § 42, § 46 až 49, § 52 až 54, § 56 až 58, § 148 odst. 2, § 149, 153, § 167 až 171, § 175 až 184 a přílohy č. 2 a 3 vyhlášky Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášky č. 123/1990 Sb., vyhlášky č. 260/1990 Sb., vyhlášky č. 501/1990 Sb., zákona č. 306/1991 Sb., zákona č. 463/1991 Sb., zákona České národní rady č. 582/1991 Sb., zákona č. 235/1992 Sb., vyhlášky č. 30/1993 Sb., vyhlášky č. 82/1993 Sb., vyhlášky č. 177/1993 Sb., vyhlášky č. 309/1993 Sb., vyhlášky č. 161/1994 Sb. a vyhlášky č. 207/1995 Sb.
       § 10
       Účinnost
          Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1996.
       Příloha č. 1 k vyhlášce č. 284/1995 Sb.
       (zrušena vyhl. č. 328/2007 Sb. k 14.12.2007.)
       Příloha č. 2 k vyhlášce č. 284/1995 Sb.
       (zrušena vyhláškou č. 359/2009 Sb. k 1.1.2009)
       Příloha č. 3 k vyhlášce č. 284/1995 Sb.
       (zrušena vyhláškou č. 359/2009 Sb. k 1.1.2009)
       Příloha č. 4 k vyhlášce č. 284/1995 Sb.
       (zrušena vyhláškou č. 359/2009 Sb. k 1.1.2009)
        

       Poznámky pod čarou

1)  § 116a odst. 1 zákona ČNR č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 134/1997 Sb.
2)  § 35 zákona ČNR č. 6/1993 Sb., o České národní bance.
3)  § 69 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.