2005/317 Sb. Vyhláška o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

 

317/2005 ve znění … 289/2023
Účinnost 1. října 2023
 

Vyhláška o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků


 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "ministerstvo") stanoví podle § 24 odst. 6, § 27 odst. 5, § 28 odst. 2, § 28a odst. 2 a § 29 odst. 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 159/2010 Sb., zákona č. 198/2012 Sb. a zákona č. 183/2023 Sb.:
 

ČÁST PRVNÍ


 

DRUHY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ


 

§ 1


 

Studium pedagogiky


 

(1) Studium pedagogiky se uskutečňuje v délce trvání alespoň
 
 
a)

300 vyučovacích hodin pro učitele druhého stupně základní školy a učitele střední školy,

b)

120 vyučovacích hodin v ostatních případech.

(2) Studium pedagogiky se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou ústní zkouškou před zkušební komisí.
 
 

§ 2


 

Zvláštní pravidla pro studium pedagogiky pro učitele druhého
stupně základní školy a učitele střední školy


 

(1) Účastník studia vede po dobu studia portfolio, které obsahuje
 
 
a)

písemné přípravy alespoň 5 vyučovacích hodin praxe,

b)

písemný rozbor průběhu a výsledku vyučovacích hodin uvedených v písmenu a) na základě reflexe s učitelem, který vedl praxi,

c)

písemné závěrečné hodnocení praxe účastníka studia učitelem, který vedl praxi, a

d)

další doklady, pokud jsou uvedeny v akreditaci vzdělávacího programu.

(2) Povinnou součástí závěrečné ústní zkoušky nebo obhajoby závěrečné písemné práce je pohovor o portfoliu účastníka studia.
 
(3) Alespoň 1 člen zkušební komise je odborníkem v oblasti školství, který se nepodílí na uskutečňování příslušného vzdělávacího programu.
 
(4) Podmínkou uskutečňování studia v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků je uzavření dohody o spolupráci s vysokou školou uskutečňující akreditované studijní programy zaměřené na přípravu učitelů, která obsahuje alespoň
 
 
a)

obsah a rozsah odborné a metodické podpory ze strany vysoké školy a

b)

způsob a rozsah zapojení zaměstnanců vysoké školy do uskutečňování studia v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

(5) Garantem vzdělávacího programu pro uskutečňování studia pedagogiky pro učitele druhého stupně základní školy a učitele střední školy může být osoba, která
 
 
a)

je profesorem, mimořádným profesorem nebo docentem pro obor
 
 
1.
v oblasti pedagogiky, psychologie, didaktiky nebo oborové didaktiky, nebo
2.
který charakterem odpovídá předmětu druhého stupně základní školy nebo všeobecně-vzdělávacímu předmětu střední školy, pokud v didaktice tohoto oboru po dobu 5 let přede dnem podání žádosti o akreditaci nebo prodloužení akreditace vzdělávacího programu vykonávala tvůrčí činnost, a

b)

získala praxi
 
 
1.
v délce 3 let ve výkonu přímé pedagogické činnosti jako pedagogický pracovník s odbornou kvalifikací,
2.
v délce 3 let při práci s dětmi a mládeží jako psycholog nebo speciální pedagog, nebo
3.
v rozsahu 20 vyučovacích hodin ve výkonu přímé pedagogické činnosti ve škole nebo školském zařízení v době nejdéle 2 let přede dnem podání žádosti o akreditaci nebo prodloužení akreditace vzdělávacího programu.

(6) Garantem vzdělávacího programu pro uskutečňování studia pedagogiky pro učitele druhého stupně základní školy a učitele střední školy může dále být osoba, která
 
 
a)

je absolventem doktorského studijního programu
 
 
1.
v oblasti pedagogiky, psychologie, didaktiky nebo oborové didaktiky, nebo
2.
v oboru, který charakterem odpovídá předmětu druhého stupně základní školy nebo všeobecně-vzdělávacímu předmětu střední školy, pokud v didaktice tohoto oboru po dobu 5 let přede dnem podání žádosti o akreditaci nebo prodloužení akreditace vzdělávacího programu vykonávala tvůrčí činnost, a

b)

získala praxi v délce 5 let
 
 
1.
ve výkonu přímé pedagogické činnosti jako pedagogický pracovník s odbornou kvalifikací, nebo
2.
při práci s dětmi a mládeží jako psycholog nebo speciální pedagog.

(7) Lektorem vzdělávacího programu pro uskutečňování studia pedagogiky pro učitele druhého stupně základní školy a učitele střední školy může být osoba splňující předpoklady podle § 14 odst. 4, která
 
 
a)

získala praxi v délce 5 let
 
 
1.
ve výkonu přímé pedagogické činnosti jako pedagogický pracovník s odbornou kvalifikací, nebo
2.
při práci s dětmi a mládeží jako psycholog nebo speciální pedagog, nebo

b)

je studentem nebo absolventem doktorského studijního programu a která získala praxi
 
 
1.
v délce 3 let ve výkonu přímé pedagogické činnosti jako pedagogický pracovník s odbornou kvalifikací,
2.
v délce 3 let při práci s dětmi a mládeží jako psycholog nebo speciální pedagog, nebo
3.
v rozsahu 20 vyučovacích hodin ve výkonu přímé pedagogické činnosti ve škole nebo školském zařízení v době nejdéle 2 let přede dnem podání žádosti o akreditaci nebo prodloužení akreditace vzdělávacího programu.

 

§ 3


 

Studium pro asistenty pedagoga, kteří vykonávají přímou
pedagogickou činnost spočívající v pomocných
výchovných pracích


 

Studium pro asistenty pedagoga, kteří vykonávají přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích, se uskutečňuje v délce trvání alespoň 120 vyučovacích hodin a ukončuje se závěrečnou ústní zkouškou před zkušební komisí.
 

§ 4


 

Studium pro přípravu pedagogů volného času vykonávajících
dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání


 

Studium pro přípravu pedagogů volného času vykonávajících dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání se uskutečňuje v délce trvání alespoň 40 vyučovacích hodin a ukončuje se závěrečnou ústní zkouškou před zkušební komisí.
 

§ 5


 

Studium pro ředitele škol a školských zařízení


 

(1) Studiem pro ředitele škol a školských zařízení3) získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení vzdělávání a výchovy, vedení a řízení zaměstnanců, bezpečnosti a ochrany zdraví, komunikace a práce s digitálními technologiemi, které jsou kvalifikačním předpokladem pro výkon činnosti na pracovním místě ředitele školy nebo školského zařízení.
 
(2) Studium pro ředitele škol a školských zařízení se uskutečňuje v délce trvání alespoň 100 vyučovacích hodin a ukončuje se závěrečnou ústní zkouškou před zkušební komisí.
 

§ 6


 

Studium k rozšíření odborné kvalifikace


 

(1) Studium k rozšíření odborné kvalifikace se uskutečňuje v délce trvání alespoň
 
 

a)

200 vyučovacích hodin pro získání způsobilosti vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném stupni nebo druhu školy,

b)

250 vyučovacích hodin pro získání způsobilosti vyučovat další předměty nebo vykonávat speciálněpedagogickou, výchovnou a vzdělávací činnost ve školách a třídách zřízených pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami,

c)

350 vyučovacích hodin pro získání odborné kvalifikace speciálního pedagoga.

(2) Studium k rozšíření odborné kvalifikace se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou ústní zkouškou před zkušební komisí.
 

§ 6a


 

Studium pro přípravu školských logopedů


 

Studium pro přípravu školských logopedů se uskutečňuje v délce trvání alespoň 350 vyučovacích hodin a ukončuje se obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou ústní zkouškou před zkušební komisí.
 

§ 6b


 

Doplňující didaktické studium příslušného cizího jazyka


 

Doplňující didaktické studium příslušného cizího jazyka se uskutečňuje v délce trvání alespoň 60 vyučovacích hodin a ukončuje se závěrečnou ústní zkouškou před zkušební komisí.
 

§ 7


 

Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky


 

(1) Studiem pro vedoucí pedagogické pracovníky podle § 5 odst. 3 zákona o pedagogických pracovnících získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, zejména znalosti teorie a praxe školského managementu, včetně vedení a řízení zaměstnanců, práva, ekonomiky, pedagogiky, psychologie, bezpečnosti a ochrany zdraví, komunikace a práce s digitálními technologiemi.
 
(2) Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky podle § 5 odst. 3 zákona o pedagogických pracovnících se uskutečňuje v rámci programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole v délce trvání alespoň 350 vyučovacích hodin a ukončuje se obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou ústní zkouškou před zkušební komisí.
 

§ 8


 

Studium pro výchovné poradce


 

(1) Studiem pro výchovné poradce získává jeho absolvent specializaci v základním oboru4) zaměřenou na oblast pedagogiky, speciální pedagogiky a psychologie. Tato specializace je předpokladem pro výkon specializované metodologické činnosti výchovného poradce.
 
(2) Studium pro výchovné poradce se uskutečňuje v rámci programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole nebo v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v délce trvání alespoň 250 vyučovacích hodin a ukončuje se obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou ústní zkouškou před zkušební komisí.
 

§ 9


 

Studium k výkonu specializovaných činností


 

(1) Studiem získává jeho absolvent další kvalifikační předpoklady pro výkon specializovaných činností, kterými jsou:
 
 

a)

koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií,

b)

tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů a vzdělávacích programů vyšších odborných škol,

c)

prevence sociálně patologických jevů,

d)

specializovaná činnost v oblasti environmentální výchovy, nebo

e)

specializovaná činnost v oblasti prostorové orientace zrakově postižených.

(2) Studium k výkonu specializovaných činností se uskutečňuje v délce trvání alespoň 250 vyučovacích hodin a ukončuje se obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou ústní zkouškou před zkušební komisí.
 

§ 10


 

Průběžné vzdělávání


 

Průběžné vzdělávání podle § 24 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících je zaměřeno na teoretické a praktické otázky související s procesem vzdělávání a výchovy, na výkon práce pedagogických pracovníků a na jejich jazykové vzdělávání.
 

ČÁST DRUHÁ


 

AKREDITAČNÍ KOMISE


 

§ 11


 

Složení akreditační komise


 

(1) Akreditační komise5) (dále jen "komise") má 25 členů, skládá se z předsedy, 2 místopředsedů a dalších členů. Komise se člení na pracovní sekce, které vedou její místopředsedové. Předsedu a místopředsedy volí komise ze svých členů.
 
(2) Funkční období člena komise je pětileté.
 
(3) Jednání komise organizačně a administrativně zabezpečuje tajemník komise, který není jejím členem.
 
(4) Účast členů v komisi je jiným úkonem v obecném zájmu6), při němž členům komise může být ministerstvem poskytnuta odměna. Členům této komise dále náleží náhrada jízdních výdajů v prokázané výši, náhrada prokázaných výdajů za ubytování a stravné; poskytovatelem těchto náhrad je ministerstvo. Stravné se poskytuje ve výši a za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem7).
 

§ 12


 

Činnost komise


 

(1) Komise zasedá podle potřeby na základě písemných žádostí o vydání akreditace vzdělávací instituce nebo vzdělávacího programu.
 
(2) Komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů, a usnáší se nadpoloviční většinou přítomných členů. Není-li přítomen předseda, komise se nejprve usnese, který z místopředsedů zastupuje předsedu po dobu jeho nepřítomnosti.
 
(3) Komise posuzuje žádosti o akreditaci vzdělávacích programů a vzdělávacích institucí na základě stanoviska pracovních sekcí.
 
(4) Stanovisko komise má charakter doporučení, o kterém tajemník komise vyhotoví protokol. Protokol obsahuje vždy
 
 

a)

číslo jednací,

b)

název vzdělávací instituce a její adresu,

c)

název vzdělávacího programu,

d)

stanovisko komise a jeho zdůvodnění,

e)

místo, datum a podpis předsedy nebo zastupujícího místopředsedy.
 

ČÁST TŘETÍ


 

POVINNOSTI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE


 

§ 12a


 

Rozsah, způsob vedení a doba uchovávání dokumentace
o uskutečňování vzdělávacího programu


 
 

(1) Vzdělávací instituce vede o uskutečňování vzdělávacího programu písemnou dokumentaci, která obsahuje
 
 

a)

přihlášky pedagogických pracovníků,

b)

prezenční listiny, třídní knihy nebo jiné doklady o účasti pedagogických pracovníků a o uskutečňování vzdělávacího programu,

c)

protokoly o průběhu a výsledku obhajob závěrečných písemných prací, pokud se konaly, a závěrečných ústních zkoušek,

d)

závěrečné písemné práce, pokud se vzdělávací program ukončoval obhajobou závěrečné písemné práce, a

e)

plán vnitřního hodnocení kvality vzdělávacího programu a závěrečnou zprávu z vnitřního hodnocení kvality vzdělávacího programu podle § 12b odst. 4.

(2) Vzdělávací instituce uchovává dokumentaci uvedenou v odstavci 1 po dobu 3 let ode dne uplynutí doby, na kterou byla akreditace vzdělávacího programu udělena nebo prodloužena a ve které tato dokumentace vznikla, s výjimkou dokladů uvedených v odstavci 1 písm. c), které vzdělávací instituce uchovává po dobu 50 let ode dne jejich vyhotovení.
 

§ 12b


 

Systém vnitřního hodnocení kvality vzdělávacího programu


 

(1) Systém vnitřního hodnocení kvality vzdělávacího programu zahrnuje alespoň nástroje a pravidla pro
 
 

a)

sběr a vyhodnocení dat a

b)

využití výstupu vyhodnocení dat v dalším uskutečňování vzdělávacího programu.

(2) Sběr dat je zaměřen alespoň na
 
 

a)

zjišťování vzdělávacích potřeb účastníků vzdělávacího programu,

b)

hodnocení organizačního, materiálního a personálního zajištění uskutečňování vzdělávacího programu a

c)

dosažené kompetence účastníků vzdělávacího programu a jejich praktické využití.

(3) Sběr dat a jejich vyhodnocení se provádí
 
 

a)

před zahájením každého uskutečnění vzdělávacího programu,

b)

v průběhu každého uskutečnění vzdělávacího programu, stanoví-li tak plán vnitřního hodnocení kvality vzdělávacího programu,

c)

bezprostředně po ukončení každého uskutečnění vzdělávacího programu a

d)

alespoň 6 měsíců po ukončení sběru dat podle písmene c), nejde-li o uskutečnění vzdělávacího programu ukončeného méně než 6 měsíců před uplynutím doby, na kterou byla akreditace vzdělávacího programu udělena nebo prodloužena; v takovém případě se tento sběr dat a vyhodnocení neprovádí.

(4) Vzdělávací instituce vyhotoví
 
 

a)

před zahájením uskutečňování vzdělávacího programu plán vnitřního hodnocení kvality vzdělávacího programu, který stanoví uskutečňování systému vnitřního hodnocení kvality vzdělávacího programu podle odstavců 1 až 3 po dobu, na kterou byla akreditace vzdělávacího programu udělena nebo prodloužena, a

b)

přede dnem uplynutí doby, na kterou byla akreditace vzdělávacího programu udělena nebo prodloužena, závěrečnou zprávu z vnitřního hodnocení kvality vzdělávacího programu popisující uskutečňování systému vnitřního hodnocení kvality vzdělávacího programu, jeho výsledky a přijatá opatření.
 

ČÁST ČTVRTÁ


 

KARIÉRNÍ SYSTÉM PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ


 

§ 13


 

Podmínky zařazení pedagogických pracovníků
do kariérních stupňů


 

(1) Kariérní systém jednotlivých kategorií pedagogických pracovníků je stanoven v přílohách č. 1 až 9 k této vyhlášce.
 
(2) Pedagogičtí pracovníci se zařazují do kariérních stupňů podle
 
 

a)

složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané činnosti,

b)

vykonávané specializované činnosti a

c)

plnění odborné kvalifikace a dalších kvalifikačních předpokladů.
 

ČÁST PÁTÁ


 

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


 

§ 14


 

Společná ustanovení


 

(1) Vyučovací hodina trvá 45 minut.
 
(2) Zkušební komise je alespoň tříčlenná, většinou hlasů volí předsedu, jehož hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů, a hlasuje o výsledku obhajoby závěrečné písemné práce a o výsledku závěrečné ústní zkoušky.
 
(3) Zkušební komise vyhotoví protokol o průběhu a výsledku závěrečné zkoušky, který obsahuje
 
 
a)

jméno a příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu účastníka dalšího vzdělávání,

b)

název vzdělávacího programu a číslo akreditace,

c)

název závěrečné písemné práce a výsledek její obhajoby, včetně zdůvodnění, pokud se vzdělávací program ukončoval obhajobou závěrečné písemné práce,

d)

zadání a výsledek závěrečné ústní zkoušky, včetně zdůvodnění,

e)

jména a příjmení členů zkušební komise a jejich podpisy a

f)

datum konání obhajoby závěrečné písemné práce, konání závěrečné ústní zkoušky a vyhotovení protokolu.

(4) Lektorem nebo garantem vzdělávacího programu může být osoba, která získala praxi v délce 4 let v oboru zaměřením odpovídajícímu její lektorské činnosti nebo garantovanému vzdělávacímu programu a která
 
 
a)

získala vysokoškolské vzdělání v akreditovaném magisterském studijním programu, nebo

b)

splňuje požadavek odborné kvalifikace podle zákona o pedagogických pracovnících.


 

§ 15


 

Přechodná ustanovení


 

(1) Studium k získání dalších kvalifikačních předpokladů podle dosavadních právních předpisů zahájené před účinností této vyhlášky se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
 
(2) Absolventi specializačního studia pro výchovné poradce podle § 6 vyhlášky č. 61/1985 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, a absolventi kvalifikačního studia podle přílohy k vyhlášce č. 139/1997 Sb., o podmínkách odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a o předpokladech kvalifikace výchovných poradců, se považují pro účely této vyhlášky za absolventy studia podle § 8.
 
(3) Absolventi bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice ve studijním oboru Školský management a bakalářského studijního programu Pedagogika ve studijním oboru Pedagogické poradenství a školský management se považují pro účely této vyhlášky za absolventy studia podle § 7.
 
(4) Absolventi programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaného vysokou školou zaměřeného na organizaci a řízení školství nebo studenti, kteří toto studium zahájili přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky a toto studium úspěšně ukončí, se považují pro účely této vyhlášky za absolventy studia podle § 7.
 
(5) Absolventi funkčního studia podle § 7 vyhlášky č. 61/1985 Sb. se považují pro účely této vyhlášky za absolventy studia podle § 5.
 

§ 16


 

Zrušovací ustanovení


 

Zrušuje se vyhláška č. 61/1985 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků.
 

§ 17


 

Účinnost


 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2005.
 
 

____________________________________________________________
 
3)

§ 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb.

4)

Bod 2.16.2. přílohy nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

5)

§ 28 zákona č. 563/2004 Sb.

6)

§ 124 zákoníku práce.

7)

Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů.
 

Přílohy (pdf)