2023/153 Sb., Vyhláška o schvalování technické způsobilosti vozidel a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

        

153/2023 účinnost 24. června 2023


 

Vyhláška o schvalování technické způsobilosti vozidel a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích


 
 
 

Ministerstvo dopravy (dále jen "ministerstvo") stanoví podle § 91 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 63/2017 Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona č. 337/2020 Sb. a zákona č. 432/2022 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 2 odst. 5 až 8, § 2 odst. 10 a 11, § 3 odst. 4, § 16 odst. 6, § 17 odst. 6, § 19 odst. 2, § 20 odst. 4, § 21 odst. 3, § 23 odst. 4, § 27 odst. 7, § 28 odst. 1 písm. l), § 28d odst. 1 a 3, § 31 odst. 4, § 37 odst. 3, § 74 odst. 1 a 2, § 75 odst. 2 a 3, § 76 odst. 1, § 78b odst. 5 a § 79 odst. 7 zákona:
 

§ 1


 

Předmět úpravy


 

Tato vyhláška se použije v oblasti schvalování technické způsobilosti a na technické podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích, které nejsou upraveny v
 
 

a)

přímo použitelném předpise Evropské unie upravujícím schvalování vozidel kategorií M, N a O1),

b)

přímo použitelném předpise Evropské unie upravujícím schvalování vozidel kategorie L2) nebo

c)

přímo použitelném předpise Evropské unie upravujícím schvalování vozidel kategorií T, C, R a S3).
 

§ 2


 

Základní pojmy


 

Pro účely této vyhlášky se rozumí
 
 

a)

výměnnou nástavbou samostatný technický celek, který je s vozidlem v rozebíratelném spojení,

b)

mezinárodním schvalováním schvalování systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo samostatného technického celku vozidla, na které se použije mezinárodní smlouva v oblasti schvalování technické způsobilosti, kterou je Česká republika vázána4),

c)

vnitrostátním schvalováním schvalování typu nebo jednotlivého
 
 

1.
vozidla, jeho systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku, které jsou uvedeny v čl. 2 odst. 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorií M, N a O1), nejde-li o schválení platné ve všech členských státech,
2.
vozidla, jeho systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku, které jsou uvedeny v čl. 2 odst. 2 písm. d), e) a k) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorie L2),
3.
vozíku pro invalidy s motorickým pohonem, jehož šířka nebo délka přesahuje 1,4 m, jehož konstrukční rychlost převyšuje 15 km.h-1 nebo jehož maximální přípustná hmotnost převyšuje 450 kg, jeho systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku,
4.
pracovního stroje samojízdného, pracovního stroje neseného, pracovního stroje přípojného, výměnného taženého zařízení, vozidla určeného především pro jízdu na sněhu, vozidla určeného především pro jízdu v terénu, jednonápravového traktoru nebo jeho přípojného vozidla, speciálního tahače nebo jeho přípojného vozidla, přepravníku pracovních adaptérů nebo systému takového vozidla, konstrukční části takového vozidla nebo samostatného technického celku takového vozidla, nebo
5.
vozidla kategorie T, C, R nebo S, jeho systému konstrukční části nebo samostatného technického celku, nejde-li o schválení platné ve všech členských státech,

d)

technickým protokolem doklad vydaný technickou zkušebnou nebo zkušební stanicí o souladu vozidla, jeho systému, konstrukční části, výbavy nebo samostatného technického celku s předloženou dokumentací a o splnění příslušných technických požadavků.
 

§ 3


 

Typ konstrukčních částí vozidla a samostatných technických
celků vozidla, které lze schválit nezávisle na vozidle


 

Typ konstrukční části vozidla nebo samostatného technického celku vozidla lze schválit nezávisle na vozidle, pouze pokud lze doložit splnění všech technických požadavků stanovených pro tento typ samostatného technického celku nebo konstrukční části bez toho, aby byly samostatný technický celek nebo konstrukční část namontovány na vozidle.
 

§ 4


 

Kategorie vozidel


 

(1) Silniční vozidla a zvláštní vozidla se dělí na vozidla
 
 

a)

kategorie M, N a O; popis silničních vozidel kategorií M, N a O a jejich další členění je uvedeno v přímo použitelném předpise Evropské unie upravujícím schvalování vozidel kategorií M, N a O1),

b)

kategorie L; popis silničních vozidel kategorie L a její další členění je uvedeno v přímo použitelném předpise Evropské unie upravujícím schvalování vozidel kategorie L2),

c)

kategorie T, C, R a S; popis zvláštních vozidel kategorií T, C, R a S a jejich další členění je uvedeno v přímo použitelném předpise Evropské unie upravujícím schvalování vozidel kategorií T, C, R a S3) a

d)

kategorie Z zahrnující ostatní vozidla, která nelze zařadit do jiné kategorie.

(2) Vozidla kategorie S se vedle podkategorií podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorií T, C, R a S3) dále dělí na
 
 

a)

vozidla podkategorie SS, do níž patří pracovní stroje samojízdné s vlastním zdrojem pohonu, konstrukčně a svým vybavením určené pouze pro vykonávání určitých pracovních činností; pracovní stroje samojízdné nejsou zpravidla určeny pro přepravní činnost,

b)

vozidla podkategorie SN, do níž patří pracovní stroje nesené určené pouze pro vykonávání určitých pracovních činností, které jsou při pohybu na pozemních komunikacích zavěšeny na vozidle a tvoří s ním jeden celek a jejichž pojezdová ústrojí, jsou-li jimi vybaveny, nejsou v přepravní poloze ve styku s vozovkou, a výměnné nástavby mající charakter pracovního stroje neseného, a

c)

vozidla podkategorie SP, do níž patří pracovní stroje přípojné bez vlastního pohonu určené pouze pro vykonávání určitých pracovních činností, které jsou na pozemních komunikacích taženy silničními motorovými vozidly a tvoří s nimi jízdní soupravu.
 

§ 5


 

Mezinárodní schvalování


 

(1) Při mezinárodním schvalování typu se použijí rozhodnutí přijatá na základě mezinárodní smlouvy v oblasti schvalování technické způsobilosti, kterou je Česká republika vázána4), (dále jen "rozhodnutí přijatá na základě mezinárodní smlouvy") pro stanovení
 
 

a)

základních znaků pro určení typů systémů vozidel, konstrukčních částí vozidel a samostatných technických celků vozidel,

b)

způsobu zajištění shody výroby systémů vozidel, konstrukčních částí vozidel nebo samostatných technických celků vozidel se schváleným typem,

c)

rozsahu a obsahu technické dokumentace,

d)

rozsahu a způsobu ověření shody výroby systémů vozidel, konstrukčních částí vozidel nebo samostatných technických celků vozidel se schváleným typem,

e)

technických požadavků na bezpečnost silničního provozu a ochranu života a zdraví člověka,

f)

rozsahu a způsobu ověření technických požadavků,

g)

způsobu určení počtu systémů vozidel, konstrukčních částí vozidel nebo samostatných technických celků vozidel potřebných pro provedení zkoušek,

h)

vzoru osvědčení o schválení typu a způsobu jeho vyplnění a

i)

značky schválení typu.

(2) Rozhodnutí přijatá na základě mezinárodní smlouvy jsou uvedena v příloze č. 1 k této vyhlášce.
 

§ 6


 

Vnitrostátní schvalování


 

(1) Jde-li o typ vozidla kategorie M, N nebo O, jeho konstrukční část nebo samostatný technický celek, při jeho vnitrostátním schválení se použije přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování vozidel kategorií M, N a O1) a rozhodnutí přijatá na základě mezinárodní smlouvy, podle kategorie vozidla, ze které je konstrukce vozidla odvozena, pro stanovení
 
 

a)

základních znaků pro určení typů, variant a verzí vozidel,

b)

základních znaků pro určení typů systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků vozidel,

c)

způsobu zajištění shody výroby vozidel, jejich systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků se schváleným typem,

d)

rozsahu a obsahu technické dokumentace,

e)

způsobu ověření shody výroby vozidel, jejich systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků se schváleným typem,

f)

rozsahu a způsobu ověření a splnění technických požadavků,

g)

způsobu určení počtu vozidel, systémů vozidel, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků potřebných pro provedení zkoušek,

h)

náležitostí prohlášení o shodě a duplikátu prohlášení o shodě a

i)

kategorií činností technických zkušeben, požadavků na jejich přístroje a další nezbytné technické zařízení, požadavků na prostory potřebné pro výkon činností technických zkušeben, požadavků na systém vnitřní organizace a řízení a způsobu posuzování splnění těchto požadavků.

(2) Jde-li o typ vozidla kategorie L, jeho konstrukční část nebo samostatný technický celek, při jeho vnitrostátním schválení se použije přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování vozidel kategorie L2) a rozhodnutí přijatá na základě mezinárodní smlouvy, podle kategorie vozidla, ze které je konstrukce vozidla odvozena, pro stanovení
 
 

a)

základních znaků pro určení typů, variant a verzí vozidel,

b)

základních znaků pro určení typů systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků,

c)

zajištění způsobu shody výroby vozidel, systémů vozidel, konstrukčních částí vozidel nebo samostatných technických celků vozidel se schváleným typem,

d)

rozsahu a obsahu technické dokumentace,

e)

způsobu ověření shody výroby systémů vozidel, konstrukčních částí vozidel nebo samostatných technických celků vozidel se schváleným typem,

f)

rozsahu a způsobu ověření a splnění technických požadavků,

g)

způsobu určení počtu vozidel, systémů vozidel, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků potřebných pro provedení zkoušek,

h)

náležitostí prohlášení o shodě a duplikátu prohlášení o shodě a

i)

kategorií činností technických zkušeben, požadavků na jejich přístroje a další nezbytné technické zařízení, požadavků na prostory potřebné pro výkon činností technických zkušeben, požadavků na systém vnitřní organizace a řízení a způsobu posuzování splnění těchto požadavků.

(3) Jde-li o typ vozíků pro invalidy s motorickým pohonem, pokud jejich šířka nebo délka přesahuje 1,4 m, jejich konstrukční rychlost převyšuje 15 km.h-1 nebo jejich maximální přípustná hmotnost převyšuje 450 kg, při jejich vnitrostátním schválení se použije přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování vozidel kategorií M, N a O1), přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování vozidel kategorie L2) a rozhodnutí přijatá na základě mezinárodní smlouvy, podle kategorie vozidla, ze které je konstrukce vozidla odvozena, pro stanovení
 
 

a)

základních znaků pro určení typů, variant a verzí vozidel,

b)

základních znaků pro určení typů systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků,

c)

zajištění způsobu shody výroby vozidel, systémů vozidel, konstrukčních částí vozidel nebo samostatných technických celků vozidel se schváleným typem,

d)

rozsahu a obsahu technické dokumentace,

e)

způsobu ověření shody výroby systémů vozidel, konstrukčních částí vozidel nebo samostatných technických celků vozidel se schváleným typem,

f)

rozsahu a způsobu ověření a splnění technických požadavků,

g)

způsobu určení počtu vozidel, systémů vozidel, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků potřebných pro provedení zkoušek,

h)

náležitostí prohlášení o shodě a duplikátu prohlášení o shodě a

i)

kategorií činností technických zkušeben, požadavků na jejich přístroje a další nezbytné technické zařízení, požadavků na prostory potřebné pro výkon činností technických zkušeben, požadavků na systém vnitřní organizace a řízení a způsobu posuzování splnění těchto požadavků.

(4) Jde-li o typ pracovních strojů samojízdných, pracovních strojů nesených, pracovních strojů přípojných, výměnných tažených zařízení, vozidel určených především pro jízdu na sněhu, vozidel určených především pro jízdu v terénu, jednonápravových traktorů a jejich přípojných vozidel, speciálních tahačů a jejich přípojných vozidel, přepravníků pracovních adaptérů a systémů vozidel, konstrukčních části vozidel a samostatných technických celků těchto vozidel, použijí se při vnitrostátním schválení technické požadavky na konstrukci a stav vozidel uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce. Dále se použije přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování vozidel kategorií T, C, R a S3) a rozhodnutí přijatá na základě mezinárodní smlouvy, podle kategorie vozidla, ze které je konstrukce vozidla odvozena, pro stanovení
 
 

a)

základních znaků pro určení typů, variant a verzí vozidel,

b)

základních znaků pro určení typů systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků,

c)

zajištění způsobu shody výroby systémů vozidel, konstrukčních částí vozidel nebo samostatných technických celků vozidel se schváleným typem,

d)

rozsahu a obsahu technické dokumentace,

e)

způsobu ověření shody výroby vozidel, systémů vozidel, konstrukčních částí vozidel nebo samostatných technických celků vozidel se schváleným typem,

f)

rozsahu a způsobu ověření a splnění technických požadavků,

g)

způsobu určení počtu vozidel, systémů vozidel, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků potřebných pro provedení zkoušek,

h)

náležitostí prohlášení o shodě a duplikátu prohlášení o shodě a

i)

kategorií činností technických zkušeben, požadavků na jejich přístroje a další nezbytné technické zařízení, požadavků na prostory potřebné pro výkon činností technických zkušeben, požadavků na systém vnitřní organizace a řízení a způsobu posuzování splnění těchto požadavků

(5) Jde-li o typ vozidel, systémy vozidel, konstrukční části vozidel nebo samostatné technické celky vozidel kategorií T, C, R a S, na které se nepoužije schválení s platností ve všech členských státech, použije se při jejich vnitrostátním schválení přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování vozidel kategorií T, C, R a S3) a rozhodnutí přijatá na základě mezinárodní smlouvy, podle kategorie vozidla, ze které je konstrukce vozidla odvozena, pro stanovení
 
 

a)

základních znaků pro určení typů, variant a verzí vozidel,

b)

základních znaků pro určení typů systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků,

c)

technických požadavků na bezpečnost silničního provozu a ochranu života a zdraví člověka a životního prostředí,

d)

zajištění způsobu shody výroby systémů vozidel, konstrukčních částí vozidel nebo samostatných technických celků vozidel se schváleným typem,

e)

rozsahu a obsahu technické dokumentace,

f)

způsobu ověření shody výroby vozidel, systémů vozidel, konstrukčních částí vozidel nebo samostatných technických celků vozidel se schváleným typem,

g)

rozsahu a způsobu ověření technických požadavků při schvalování,

h)

způsobu určení počtu vozidel, systémů vozidel, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků potřebných pro provedení zkoušek,

i)

náležitostí prohlášení o shodě a duplikátu prohlášení o shodě a

j)

kategorií činností technických zkušeben, požadavků na jejich přístroje a další nezbytné technické zařízení, požadavků na prostory potřebné pro výkon činností technických zkušeben, požadavků na systém vnitřní organizace a řízení a způsobu posuzování splnění těchto požadavků.

(6) Osvědčení o schválení typu při vnitrostátním schvalování je dokument formátu A4, který obsahuje údaje o osobě, které bylo toto osvědčení vydáno, a o typu vozidla, jeho systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku, na které bylo toto osvědčení vydáno. V příloze č. 3 k této vyhlášce jsou uvedeny
 
 

a)

vzory osvědčení o schválení při vnitrostátním schvalování a

b)

vzory technických osvědčení.

(7) Značka schválení typu při vnitrostátním schvalování je uvedena v příloze č. 4 k této vyhlášce.
 

§ 7


 

Způsob, forma a rozsah předávání technických údajů


 

(1) Informace nezbytné k provozování silničního vozidla, informace o technických údajích silničního vozidla z doby jeho prvního uvedení do provozu a informace nezbytné k použití systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo samostatného technického celku vozidla a jejich technické údaje pro účely zápisu údajů do registru silničních vozidel předává výrobce, jeho akreditovaný zástupce nebo osoba uvádějící vozidla na trh elektronicky prostřednictvím Informačního systému technických prohlídek.
 
(2) Forma a rozsah předávání údajů podle odstavce 1 jsou uvedeny v příloze č. 5 k této vyhlášce.
 

§ 8


 

Přestavba vozidla


 

(1) Vozidlo po přestavbě musí splňovat technické požadavky, které byly platné v době jeho výroby, nebo technické požadavky obsažené v pozdějších předpisech uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce nebo v přímo použitelném předpise Evropské unie upravujícím schvalování vozidel kategorií M, N a O1), v přímo použitelném předpise Evropské unie upravujícím schvalování vozidel kategorie L2) nebo v přímo použitelném předpise Evropské unie upravujícím schvalování vozidel kategorií T, C, R a S3) pro vozidlo příslušné kategorie.
 
(2) Pokud se při přestavbě vozidla mění identifikační číslo vozidla, nové identifikační číslo musí být na vozidle vyznačeno v souladu s rozhodnutím o schválení přestavby. Pokud je na nahrazující konstrukční části vyznačeno identifikační číslo z jiného vozidla, toto se vždy znehodnotí přeražením křížky tak, aby zůstalo nadále identifikovatelné. Identifikační číslo vozidla, u kterého se mění konstrukční nebo podstatná část mechanismu vozidla, se pak vyrazí v blízkosti čísla znehodnoceného, a to v případě, že se jedná o konstrukční část prohlášenou výrobcem za záměnnou. Informace o ražbě identifikačního čísla náhradní technologií se uvede v dokladech vozidla.
 
(3) V případě, že výrobce prohlásí podstatnou část mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla za náhradní díl k tomuto vozidlu, postupuje se ohledně ražby identifikačního čísla vozidla obdobně jako v odstavci 2.
 
(4) V případě přestavby vozidla, včetně následné, musí zůstat zachována alespoň jedna původní podstatná část mechanismu nebo konstrukce vozidla.
 
(5) Podmínky pro přestavbu vozidel poháněných zkapalněným ropným plynem nebo stlačeným nebo zkapalněným zemním plynem nebo vodíkem jsou stanoveny v příloze č. 6 k této vyhlášce.
 

§ 9


 

Požadavky na konstrukci a stav výbavy


 

V příloze č. 7 k této vyhlášce jsou stanoveny
 
 

a)

výbava, jejíž technická způsobilost se schvaluje, a požadavky na její konstrukci a stav,

b)

požadavky na konstrukci a stav povinné výbavy vozidel,

c)

technické požadavky na výbavu vozidel světelnými zařízeními,

d)

technické požadavky na výbavu vozidel zvláštními výstražnými světelnými a zvukovými zařízeními,

e)

technické požadavky na výbavu vozidel koly, pneumatikami a protiskluzovými řetězy,

f)

technické požadavky na výbavu vozidel doplňkovými zařízeními,

g)

technické požadavky na výbavu vozidel označením nejvyšší povolené rychlosti a

h)

technické požadavky na výbavu zvláštních vozidel.
 

§ 10


 

Technické požadavky na bezpečnost provozu na pozemních
komunikacích pro vozidla, jejichž technická způsobilost
nepodléhá schválení


 

(1) Vozidlo, jehož technická způsobilost nepodléhá schválení,
 
 

a)

musí mít takovou pevnost provedení, aby nedošlo k jeho poškození při běžném použití,

b)

nesmí mít na svém povrchu ostré hrany a výčnělky, které by mohly způsobit zranění osob,

c)

nesmí překročit délkou 12,00 m, výškou 4,00 m a šířkou 2,55 m,

d)

nesmí svým provedením poškozovat pozemní komunikace včetně jejich součástí a příslušenství,

e)

musí svým provedením zamezit úniku provozních kapalin,

f)

musí být pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích dostatečně viditelné, pokud to jeho provedení umožňuje,

g)

musí obsahovat pouze součásti, které odpovídají jeho technickému provedení, a

h)

musí umožňovat bezpečné zastavení.

(2) Pro jízdní kola, potahové vozíky a ruční vozíky jsou další technické požadavky na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích stanoveny v příloze č. 8 k této vyhlášce.
 

§ 11


 

Rozsah zkoušek prováděných výrobcem tachografů


 

Výrobce je povinen provádět zkoušky na celcích ve vozidlech a snímačích pohybu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího tachografy v silniční dopravě5) nejméně jednou za 2 roky.
 

§ 12


 

Zrušovací ustanovení


 

Zrušují se:
 
 

1.

Vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

2.

Vyhláška č. 235/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

3.

Vyhláška č. 206/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 235/2017 Sb.

4.

Vyhláška č. 180/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
 

§ 13


 

Účinnost


 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.
 

Ministr:
Mgr. Kupka v. r.


 
 
____________________________________________________________
 

1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858 ze dne 30. května 2018 o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a č. 595/2009 a o zrušení směrnice 2007/46/ES, v platném znění.

2)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013 ze dne 15. ledna 2013 o schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozoru nad trhem s těmito vozidly, v platném znění.

3)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 ze dne 5. února 2013 o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly, v platném znění.

4)

Dohoda o přijetí jednotných technických pravidel pro kolová vozidla, zařízení a části, které se mohou montovat a/nebo užívat na kolových vozidlech a o podmínkách pro vzájemné uznávání schválení udělených na základě těchto pravidel, uzavřené v Ženevě dne 20. března 1958 ve znění Dohody z 16. října 1995.

5)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, v platném znění.
 
 
Přílohy pdf