2021/356 Sb., Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020

        
356/2021
 

Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2022 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2022 a o zvýšení důchodů v roce 2022


 
 
 

Vláda stanoví podle § 107 odst. 1 písm. a) až d) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 212/2016 Sb.:
 

§ 1


 

Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020
a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného
vyměřovacího základu


 

(1) Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020 činí 36 119 Kč.
 
(2) Výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020 činí 1,0773.
 

§ 2


 

Výše redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu


 

Pro rok 2022 výše
 
 

a)

první redukční hranice pro stanovení výpočtového základu činí 17 121 Kč,

b)

druhé redukční hranice pro stanovení výpočtového základu činí 155 644 Kč.
 

§ 3


 

Výše základní výměry důchodu


 

Výše základní výměry starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu pro rok 2022 činí 3 900 Kč.
 

§ 4


 

Zvýšení důchodů v roce 2022


 

(1) Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2022 se zvyšují od 1. ledna 2022 tak, že
 
 

a)

základní výměra důchodu se zvyšuje o 350 Kč měsíčně,

b)

procentní výměra důchodu se zvyšuje
 
 

1.
o 1,3 % procentní výměry důchodu, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje, a
2.
o 300 Kč; jsou-li splněny podmínky nároku na výplatu více důchodů, zvyšuje se o tuto částku ten důchod, který se vyplácí v plné výši1).

(2) Je-li důchod upraven pro souběh s jiným důchodem nebo se vyplácí ve výši poloviny anebo se nevyplácí pro souběh s výdělečnou činností, upraví se při změně výše vypláceného důchodu, která souvisí s důvody úpravy důchodu, nebo při obnovení výplaty důchodu zvýšení procentní výměry důchodu podle odstavce 1 písm. b), a to podle té výše procentní výměry důchodu, která náleží ode dne této změny nebo obnovení výplaty důchodu. Procentní výměry vdovských, vdoveckých a sirotčích důchodů se zvyšují, jen jestliže nebyly vyměřeny z procentních výměr důchodů zvýšených podle odstavce 1.
 

§ 5


 

Účinnost


 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.
 

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.


 

Ministryně práce a sociálních věcí:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.


 
 
____________________________________________________________
 

1)

§ 67c odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 323/2021 Sb.