2018/123 Sb., Nařízení vlády o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro zš, sš a konzervatoř

 

123/2018


 

Nařízení vlády o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí


 
 

Vláda nařizuje podle § 161 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 101/2017 Sb.:
 

§ 1


 

Maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu


 

(1) Maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí (PHmax) představuje pro účely tohoto nařízení maximální týdenní počet hodin teoretického a praktického vyučování financovaný ze státního rozpočtu.
 
(2) PHmax v denní formě vzdělávání včetně zkráceného studia a další pravidla pro postup jeho výpočtu jsou stanoveny v členění uvedeném v příloze k tomuto nařízení podle
 
 
a)
oborů vzdělání základního a středního vzdělávání na 1 třídu v závislosti na průměrném počtu žáků ve třídě a
b)
oborů vzdělání poskytovaných v konzervatoři na 1 ročník v závislosti na průměrném počtu žáků v ročníku.
(3) PHmax se stanoví pro každý druh školy odděleně. V případě základní a střední školy se maximální počet hodin stanoví jako součet všech maximálních počtů hodin na třídu a v případě konzervatoře jako součet všech maximálních počtů hodin na ročník.
 
(4) Je-li počet hodin teoretického a praktického vyučování ve škole vyšší než PHmax školy, snižuje se výše finančních prostředků v poměru těchto hodin a PHmax za školu.
 

§ 2


 

Stanovení maximálního počtu hodin výuky v dalších
formách vzdělávání


 

PHmax v dalších formách vzdělávání se stanoví
 
 
a)
ve večerní formě vzdělávání jako 0,3násobek PHmax uvedeného v příloze k tomuto nařízení,
b)
v kombinované formě vzdělávání jako 0,26násobek PHmax uvedeného v příloze k tomuto nařízení,
c)
v kombinované formě v oborech vzdělání konzervatoří jako 0,48násobek PHmax uvedeného v příloze k tomuto nařízení,
 
d)
v dálkové formě vzdělávání jako 0,2násobek PHmax uvedeného v příloze k tomuto nařízení,
e)
v distanční formě vzdělávání jako 0,05násobek PHmax uvedeného v příloze k tomuto nařízení.
 

§ 3


 

Stanovení maximálního počtu hodin výuky ve třídách nebo
školách zřízených pro žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami


 

(1) PHmax na jednu třídu školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona nebo třídu zřízenou podle § 16 odst. 9 školského zákona pro obory vzdělání poskytující základní vzdělání a základy vzdělání a další pravidla pro postup jejího výpočtu jsou stanoveny v příloze k tomuto nařízení.
 
(2) PHmax se na jednu třídu školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona nebo třídu zřízenou podle § 16 odst. 9 školského zákona stanoví pro třídy oborů středního vzdělání kategorie dosaženého vzdělání1) J, pro třídy oborů vzdělání s výučním listem kategorie dosaženého vzdělání E a H a pro třídy oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou kategorie dosaženého vzdělání M, K a L podle údajů uvedených v příloze k tomuto nařízení, a to
 
 
a)
s počtem žáků ve třídě 6 až 10 žáků podle údajů ve sloupci obsahujícím počet žáků ve třídě 17 až 20,
b)
s počtem žáků ve třídě více než 10 až 14 žáků podle údajů ve sloupci obsahujícím počet žáků ve třídě více než 20 až 24, a
c)
s počtem žáků ve třídě nižším, než je 6 žáků, ve výši 70 % podle údajů ve sloupci obsahujícím počet žáků ve třídě 17 až 20.
(3) Jde-li o školu, která není zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona, stanovuje se PHmax samostatně pro třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona.
 

§ 4


 

Zvláštní pravidla pro stanovení maximálního počtu hodin
výuky v případě víceoborové třídy


 

(1) Do průměrného počtu žáků pro stanovení PHmax pro jednooborové třídy se nezapočítává počet žáků daných oborů vzdělání vzdělávajících se ve třídě, v níž se vzdělávají žáci více oborů vzdělání (dále jen "víceoborová třída").
 
(2) Pro obor vzdělání zahrnutý ve víceoborové třídě se PHmax stanoví v závislosti na průměrném počtu žáků v daném oboru vzdělání připadajících na jednu víceoborovou třídu s daným oborem vzdělání.
 

§ 5


 

Stanovení maximálního počtu hodin výuky
v případě individuálního vzdělávání a vzdělávání
podle § 38 školského zákona


 

(1) Žák vzdělávaný formou individuálního vzdělávání nebo vzdělávaný podle § 38 školského zákona se nezapočítává do počtu žáků ve třídě rozhodného pro stanovení výše PHmax.
 
(2) Za každého žáka vzdělávaného formou individuálního vzdělávání nebo vzdělávaného podle § 38 školského zákona na prvním stupni základní školy se zvýší celková výše PHmax stanovená pro školu o 0,25 hodiny.
 
(3) Za každého žáka vzdělávaného formou individuálního vzdělávání nebo vzdělávaného podle § 38 školského zákona na druhém stupni základní školy nebo v odpovídajících ročnících víceletého gymnázia nebo konzervatoře se zvýší celková výše PHmax stanovená pro školu o 0,5 hodiny.
 

§ 6


 

Přechodné ustanovení


 

Po dobu, kdy je ve víceoborové třídě v souladu s vyhláškou upravující vzdělávání ve středních školách zahrnuto více oborů vzdělání, než je uvedeno v příloze k tomuto nařízení, použije se pro obory vzdělání do počtu stanoveného v příloze k tomuto nařízení PHmax podle přílohy k tomuto nařízení. Pro obor vzdělání nad rámec tohoto počtu se PHmax stanoví podle hodnoty pro třídu s jedním oborem vzdělání. Za obor vzdělání nad rámec se vždy považuje obor s nižším počtem žáků. V případě, že obory vzdělání mají stejný počet žáků, je možné podle tohoto ustanovení tyto obory zařadit z hlediska výsledného PHmax výhodnějším způsobem.
 

§ 7


 

Účinnost


 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2018.
 

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.


 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
Ing. Plaga, Ph.D., v. r.


 
 
____________________________________________________________
 
1)
Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
 
Příloha k nařízení vlády č. 123/2018 (pdf)