2020/381 Sb., Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019

        

381/2020


 

Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2021 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2021 a o zvýšení důchodů v roce 2021


 
 

Vláda stanoví podle § 107 odst. 1 písm. a) až d) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 212/2016 Sb.:
 

§ 1


 

Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019
a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného
vyměřovacího základu


 

(1) Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019 činí 34 766 Kč.
 
(2) Výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019 činí 1,0194.
 

§ 2


 

Výše redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu


 

Pro rok 2021 výše
 
 

a)

první redukční hranice pro stanovení výpočtového základu činí 15 595 Kč,

b)

druhé redukční hranice pro stanovení výpočtového základu činí 141 764 Kč.
 

§ 3


 

Výše základní výměry důchodu


 

Výše základní výměry starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu pro rok 2021 činí 3 550 Kč.
 

§ 4


 

Zvýšení důchodů v roce 2021


 

(1) Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2021 se zvyšují od splátky důchodu splatné po 31. prosinci 2020 tak, že
 
 

a)

základní výměra důchodu se zvyšuje o 60 Kč měsíčně,

b)

procentní výměra důchodu se zvyšuje o 7,1 % procentní výměry důchodu, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje.

(2) Je-li důchod upraven pro souběh s jiným důchodem nebo se vyplácí ve výši poloviny anebo se nevyplácí pro souběh s výdělečnou činností, upraví se při změně výše vypláceného důchodu, která souvisí s důvody úpravy důchodu, nebo při obnovení výplaty důchodu zvýšení procentní výměry důchodu podle odstavce 1 písm. b), a to podle té výše procentní výměry důchodu, která náleží ode dne této změny nebo obnovení výplaty důchodu. Procentní výměry vdovských, vdoveckých a sirotčích důchodů se zvyšují, jen jestliže nebyly vyměřeny z procentních výměr důchodů zvýšených podle odstavce 1.
 

§ 5


 

Účinnost


 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.
 

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.


 

Ministryně práce a sociálních věcí:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.