2005/75 Sb. Nařízení vlády o stanovení rozsahu přímé vyučovací činnosti

 
75/2005 ve znění … 562/2020 (účinnost 1. ledna 2021)


 
Nařízení vlády o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků

 
 

Vláda nařizuje podle § 23 odst. 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů:
 

§ 1


 

Rozsah působnosti


 

Toto nařízení se vztahuje na pedagogické pracovníky1) škol a školských zařízení (dále jen "škola") zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "ministerstvo"), krajem, obcí a dobrovolným svazkem obcí, jehož předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství.
 

Rozsah hodin přímé vyučovací, přímé výchovné,
přímé speciálně pedagogické
a přímé pedagogicko-psychologické činnosti


 

§ 2


 
(1) Rozsah hodin přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti (dále jen "přímá pedagogická činnost") je stanoven v příloze k tomuto nařízení.
 
(2) Učiteli vyučujícímu všechny předměty v ročníku, ve kterém je počet hodin podle schválených školních vzdělávacích programů2) nižší než počet hodin přímé pedagogické činnosti stanovené v příloze k tomuto nařízení, stanoví ředitel školy týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti podle schváleného školního vzdělávacího programu.
 
(3) Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti lze rozvrhnout nerovnoměrně na jednotlivé týdny tak, aby nebyl překročen průměrný stanovený týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti za období nejdéle 5 po sobě následujících měsíců.
 
(4) U právnické osoby, která vykonává činnost více druhů škol, se stanoví týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti ředitele školy a jeho zástupce podle vykonávané činnosti školy, u které je v příloze k tomuto nařízení stanovena přímá pedagogická činnost nejnižší.
 
(5) Pedagogický pracovník, který zastupuje vedoucího pedagogického pracovníka v plném rozsahu alespoň 4 po sobě následujících týdnů, vykonává od začátku pátého týdne přímou pedagogickou činnost v týdenním rozsahu stanoveném pro zastupovaného pedagogického pracovníka.
 
(6) Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti stanovený v příloze k tomuto nařízení se zvyšuje o 1 hodinu, poskytuje-li pedagogický pracovník pedagogickou intervenci jako podpůrné opatření. Věta první se nepoužije u pedagogického pracovníka se sjednanou kratší než stanovenou týdenní pracovní dobou a u pedagogického pracovníka, pro kterého je týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti stanoven v rozpětí.
 
(7) Do týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti učitelů vyšších odborných škol může ředitel školy započítat až 3 hodiny konzultační činnosti týdně.
 
(8) Do týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti trenéra může ředitel školy započítat až 4 hodiny trenérské činnosti na soutěži žáků nebo studentů.
 
(9) Pedagogickému pracovníkovi základní umělecké školy, který vykonává činnost učitele individuální, skupinové nebo kolektivní výuky, stanoví ředitel školy týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti podle vykonávané činnosti, která u něj převažuje. V případě stejného podílu stanoví týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti podle výuky, u které je v příloze k tomuto nařízení stanovena přímá pedagogická činnost nejnižší.
 

§ 3


 
(1) Pedagogickému pracovníkovi, který není jmenován do funkce zástupce ředitele školy, ale řídí některou ze škol, jejíž činnost daná právnická osoba vykonává, může ředitel školy snížit týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti až do výše stanovené tímto nařízením pro zástupce ředitele školy, kterou řídí.
 
(2) Učiteli vyučujícímu předmět v cizím jazyce ve škole, která na základě povolení ministerstva3) vyučuje vybrané předměty v cizím jazyce, může ředitel školy snížit rozsah přímé pedagogické činnosti až o 3 hodiny týdně. To neplatí pro výuku cizích jazyků.
 
(3) Učiteli - výchovnému poradci se snižuje týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti
 
 

a)

v základní a střední škole s počtem žáků
 
 

1.
do 150 o 1 hodinu týdně,
2.
do 250 o 2 hodiny týdně,
3.
do 550 o 3 hodiny týdně,
4.
do 800 o 4 hodiny týdně,
5.
nad 800 o 5 hodin týdně,

b)

v základní škole speciální s počtem tříd
 
 

1.
do 7 o 1 hodinu týdně,
2.
do 12 o 2 hodiny týdně,
3.
nad 12 o 3 hodiny týdně.

(4) Učiteli - metodikovi informačních a komunikačních technologií se snižuje týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti s počtem žáků nebo studentů ve škole
 
 

a)

do 50 o 1 hodinu týdně,

b)

do 150 o 2 hodiny týdně,

c)

do 300 o 3 hodiny týdně,

d)

do 500 o 4 hodiny týdně,

e)

nad 500 o 5 hodin týdně.

(5) Je-li pověřeno výkonem funkce metodika informačních a komunikačních technologií nebo výchovného poradce více pedagogických pracovníků, sníží se každému z nich rozsah přímé pedagogické činnosti podle ředitelem školy přiděleného počtu žáků nebo tříd.
 
(6) Vykonává-li funkci metodika informačních a komunikačních technologií nebo výchovného poradce ředitel školy nebo zástupce ředitele školy, sníží se jim týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti podle odstavců 3 a 4, nejvýše však do poloviny týdenního rozsahu stanoveného pro ředitele školy nebo zástupce ředitele školy v příloze k tomuto nařízení.
 

§ 4


 

Počet tříd rozhodný pro stanovení přímé pedagogické činnosti


 

(1) Do počtu tříd rozhodného pro stanovení týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti se započítávají
 
 

a)

řediteli školy a jeho zástupci třídy, studijní skupiny, oddělení, kursy, výchovné skupiny a speciálně pedagogické centrum,

b)

řediteli základní umělecké školy, konzervatoře, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a střední odborné školy s výtvarnými obory a jeho zástupci 24 vyučovacích hodin týdně jako jedna třída.

(2) Je-li ve škole ustanoveno více zástupců ředitele, stanoví se každému z nich týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti podle jím přiděleného počtu tříd podle odstavce 1.
 

§ 5


 

Společná ustanovení


 

(1) Pedagogickému pracovníkovi právnické osoby, která vykonává činnost více druhů škol, stanoví ředitel školy týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti podle vykonávané činnosti, která u něj převažuje. V případě stejného podílu stanoví týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti podle školy, u které je v příloze k tomuto nařízení stanovena přímá pedagogická činnost nejnižší.
 
(2) Vykonává-li pedagogický pracovník současně více činností podle § 3 odst. 3 a 4, snižuje se mu týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti za každou tuto činnost zvlášť.
 

§ 6


 

Účinnost


 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
 
 

____________________________________________________________
 
1)

§ 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

2)

§ 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

3)

§ 13 zákona č. 561/2004 Sb.
 

       Příloha k nařízení vlády č. 75/2005 Sb.


 

Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti


 

Škola / Pedagogičtí pracovníci

Počet tříd, oddělení, studijních skupin, kurzů, výchovných skupin, nebo dětí, žáků nebo studentů ve škole

Týdenní rozsah hodin přímé pedagogické činnosti

 
1. Mateřská škola

1.1. učitel

.

31

1.2. ředitel

1 až 2

20

 

3 až 4

15

 

5 až 6

12

 

7 až 10

9

 

11 a více

6

1.3. zástupce ředitele

1 až 3

25

 

4 až 6

20

 

7 a více

17

1.4. ředitel mateřské školy s internátním provozem

1

16

 

2

14

 

3 až 6

12

 

7 až 10

9

 

11 a více

6

1.5. zástupce ředitele mateřské školy s internátním provozem

1 až 2

22

 

3 a více

16

1.6. ředitel mateřské školy s internátním (nepřetržitým) provozem nebo mateřské školy s internátním provozem a se speciálním pedagogickým centrem

.

5

 
2. Základní škola

2.1. učitel

.

22

2.2. učitel
a)    1. ročníku základní školy a prvního stupně základní školy samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením
b)    přípravné třídy základní školy
c)    přípravného stupně základní školy speciální

.

20 až 22

2.3. ředitel základní školy s prvním stupněm

1 až 6

12

 

7 až 10

10

 

11 a více

8

2.4. ředitel základní školy
a)    s druhým stupněm
b)    s prvním a druhým stupněm

do 9

8

 

10 až 18

7

 

19 až 23

6

 

24 a více

5

2.5. ředitel základní školy
a)    samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením
b)    speciální s prvním stupněm a oddělením ročníků druhého stupně

1 až 6

12

 

7 až 10

10

 

11 a více

8

2.6. ředitel základní školy
a)    samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením
b)    speciální s prvním stupněm

1 až 6

12

 

7 až 10

9

 

11 a více

7

2.7. ředitel základní školy
a)    samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením
b)    speciální s prvním a druhým stupněm

do 9

7

 

10 až 14

6

 

15 až 18

5

 

19 a více

4

2.8. zástupce ředitele

do 14

11

 

15 až 22

9

 

23 a více

7

 
Internát

.

.

2.9. vychovatel

.

27 až 28

2.10. vedoucí vychovatel

.

15 až 17

2.11. ředitel

do 9

8

 

10 až 14

7

 

15 až 18

6

 

19 a více

5

2.12. zástupce ředitele

5 až 14

11

 

15 až 22

9

 

23 a více

8

 
3. Střední škola, konzervatoř a vyšší odborná škola

3.1. učitel všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů

.

21

3.2. ředitel

do 8

6

 

9 až 16

4

 

17 a více

2

3.3. zástupce ředitele

do 8

14

 

9 až 14

10

 

15 až 17

8

 

18 až 20

6

 

21 a více

4

3.4. vedoucí učitel odloučeného pracoviště teoretického vyučování

.

16

3.5. učitel praktického vyučování

.

21 až 25

3.6. učitel předmětu řízení motorových vozidel v praktickém vyučování

.

30 až 35

3.7. vedoucí učitel odborného výcviku nebo zástupce ředitele pro praktické vyučování

.

nejvýše v průměru 7 hodin týdně za období školního vyučování

3.8. vedoucí učitel praktického vyučování

do 120 žáků

14

 

121 až 240

12

 

241 a více

10

3.9. učitel odborného výcviku

.

25 až 35

3.10. vedoucí učitel odborného výcviku nebo vedoucí učitel praktického vyučování ve škole samostatně zřízené pro žáky nebo studenty se zdravotním postižením

do 42 žáků

14

 

43 až 84

12

 

85 až 126

10

 

127 a více

8

3.11. učitel odborného výcviku ve škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením

.

21 až 33

3.12. trenér sportovní přípravy

.

21 až 26

 
4. Základní umělecká škola

4.1.učitel
- individuální výuka
- skupinová a kolektivní výuka

.

23 21

4.2. ředitel

do 9

9

 

10 až 24

6

 

25 a více

3

4.3. zástupce ředitele

do 14

12

 

15 až 29

9

 

30 a více

6

 
5. Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

5.1. učitel

.

21

5.2. ředitel

do 8

6

 

9 až 16

4

 

17 a více

2

5.3. zástupce ředitele

do 14

12

 

15 až 29

9

 

30 a více

6

 
6. Školní družina a školní klub

6.1. vychovatel

.

28 až 30

6.2. vedoucí vychovatel

2 až 3

25

 

4 až 6

23

 

7 a více

21

6.3.ředitel

do 4

20

 

5 až 6

17

 

7 a více

15

6.4. zástupce ředitele

2 až 3

25

 

4 až 6

23

 

7 a více

21

 
7. Školské zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči

7.1. vychovatel

.

25 až 27

7.2. vedoucí vychovatel

.

15 až 17

7.3. ředitel

do 9 dětí

8

 

10 až 14

7

 

15 až 18

6

 

19 a více

5

7.4. zástupce ředitele

5 až 14 dětí

11

 

15 až 22

9

 

23 a více

8

 
8. Domov mládeže

8.1. vychovatel

.

30 až 32

8.2. ředitel

do 12

10

 

13 a více

9

8.3. zástupce ředitele nebo vedoucí vychovatel

do 5

20

 

6 až 12

18

 

13 a více

16

 
9. Školské poradenské zařízení

ředitel

.

nejméně 3

 
10. Škola v přírodě

ředitel

.

9

 
11. Středisko volného času

11.1. pedagog volného času

nejméně 2 výchovné skupiny

celoroční vedení pravidelných aktivit v průměrné délce trvání nejméně 6 hodin týdně

11.2. ředitel

nejméně 1 výchovná skupina

celoroční vedení alespoň jedné vzdělávací aktivity v průměrné délce trvání nejméně 2 hodin týdně

 
12. Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

12. 1. učitel

.

nejméně 21

12.2. ředitel

.

nejméně 3

 
13. Plavecká škola

13.1. učitel

.

22 až 30

13.2. ředitel

.

nejméně 3

 
14. Ostatní pedagogičtí pracovníci

14.1. Psycholog

.

20 až 24

14.2. Speciální pedagog

.

20 až 24

14.3. Trenér

.

21 až 26

14.4. Asistent pedagoga

.

36

14.5. Asistent pedagoga vykonávající činnost jako podpůrné opatření

.

32 až 36


 
 
Čl. II nařízení č. 195/2019 Sb.

Čl. II


 

Přechodné ustanovení


 

Do 31. srpna 2021 se na asistenta pedagoga, jde-li o činnost vykonávanou ve třídě školy, která není zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona, nebo ve třídě, která není zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona, použijí ustanovení nařízení vlády č. 75/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.