2010/313 Sb. Nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

 
313/2010 ve znění … 83/2018

Nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy


 
 
Vláda nařizuje podle § 49 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 26/2008 Sb.:
 

§ 1


 

Ocenění v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy


 

(1) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy může udělovat tato ocenění:
 
 
a)

Medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,

b)

Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu a za mimořádné činy studentů,

c)

Plaketu Františky Plamínkové,

d)

Cenu Milady Paulové,

e)

Evropskou jazykovou cenu Label a ocenění Evropský učitel jazyků,

f)

Ocenění ministra školství, mládeže a tělovýchovy za medailové umístění na olympijských a paralympijských hrách,

g)

Ocenění ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro nejlepší sportovce,

h)

Ocenění nejúspěšnějších sportovců resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,

i)

Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy "Fair Play",

j)

Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za práci s dětmi a mládeží,

k)

Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy "Talent",

l)

Medaili J. A. Komenského Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze,

m)

Medaili Přemysla Pittra Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze.

(2) Česká školní inspekce může udělovat Medaili České školní inspekce "Za zásluhy o rozvoj kvality vzdělávání".
 

§ 2


 

Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy


 

(1) Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se uděluje fyzické osobě, právnické osobě, popřípadě skupině fyzických osob za významnou pedagogickou, výchovnou, vědeckou, sportovní nebo uměleckou činnost vykonávanou v oblasti školství, mládeže nebo tělovýchovy nebo za mimořádně záslužný čin při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání v České republice. Fyzické osobě lze medaili udělit též při příležitosti životního nebo pracovního výročí za dlouhodobé a vynikající působení v oblasti školství, mládeže nebo tělovýchovy.
 
(2) Ocenění podle odstavce 1 tvoří v prvním stupni diplom a stříbrná medaile a ve druhém stupni diplom a bronzová medaile.
 

§ 3


 

Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající
studenty a absolventy studia ve studijním programu
a za mimořádné činy studentů


 

(1) Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu a za mimořádné činy studentů se uděluje studentovi nebo absolventovi bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu za mimořádné výsledky ve studiu nebo ve vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti související se studiem v daném studijním programu. Dále se tato cena uděluje studentovi nebo absolventovi za mimořádný čin prokazující občanskou statečnost, odpovědnost nebo obětavost.
 
(2) Ocenění podle odstavce 1 tvoří diplom a další věcné nebo peněžní ocenění v hodnotě do 50 000 Kč. V kalendářním roce může být uděleno nejvýše 10 těchto ocenění.
 

§ 4


 

Plaketa Františky Plamínkové


 

(1) Plaketa Františky Plamínkové se uděluje fyzické osobě za statečnost v boji proti zlu a nenávisti a projevenou morálnost a smysl pro spravedlnost. Oceňuje se rozhodné jednání v náročné a tíživé situaci, ve které se tyto lidské vlastnosti projevily.
 
(2) Ocenění podle odstavce 1 tvoří diplom a plaketa.
 

§ 5


 

Cena Milady Paulové


 

(1) Cena Milady Paulové se uděluje fyzické osobě za významný přínos k rozvoji vědeckého oboru, mimořádné výsledky v oblasti mezinárodního výzkumu a vývoje, významnou pedagogickou, publikační nebo popularizační činnost, nebo zásluhy o rozvoj občanské společnosti.
 
(2) Ocenění podle odstavce 1 tvoří diplom a peněžní ocenění ve výši do 250 000 Kč. V kalendářním roce může být uděleno pouze jedno toto ocenění.
 

§ 6


 

Evropská jazyková cena Label a ocenění Evropský učitel jazyků


 

(1) Za významnou činnost přispívající k rozvoji v oblasti výuky a studia cizích jazyků se uděluje právnické osobě Evropská jazyková cena Label.
 
(2) Za významnou činnost přispívající k rozvoji v oblasti výuky a studia cizích jazyků se uděluje fyzické osobě ocenění Evropský učitel jazyků.
 
(3) Ocenění podle odstavců 1 a 2 tvoří diplom a další ocenění ve formě věcné, peněžní nebo v kombinaci obou forem v hodnotě do 200 000 Kč. Součet hodnot těchto ocenění udělených v jednom kalendářním roce nesmí přesáhnout 1 400 000 Kč.
 

§ 7


 

Ocenění ministra školství, mládeže a tělovýchovy za medailové
umístění na olympijských a paralympijských hrách


 

(1) Ocenění ministra školství, mládeže a tělovýchovy za medailové umístění na olympijských a paralympijských hrách se uděluje sportovci za medailové umístění na olympijských nebo paralympijských hrách.
 
(2) Ocenění podle odstavce 1 tvoří věcné nebo peněžní ocenění zohledňující medailové umístění sportovce na olympijských nebo paralympijských hrách. Hodnota jednotlivého ocenění nesmí přesáhnout 2 500 000 Kč.
 

§ 8


 

zrušen nařízením č. 83/2018 Sb.


 

§ 9


 

Ocenění ministra školství, mládeže a tělovýchovy
pro nejlepší sportovce


 

(1) Ocenění ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro nejlepší sportovce se uděluje sportovci za vynikající výsledek ve významné mezinárodní sportovní soutěži, za mimořádný sportovní výkon nebo za vynikající reprezentaci České republiky.
 
(2) Ocenění podle odstavce 1 tvoří peněžní nebo věcné ocenění v hodnotě do 100 000 Kč. Výše uděleného ocenění zohledňuje medailové umístění sportovce nebo význam mimořádného sportovního výkonu či reprezentace. Součet hodnot těchto ocenění udělených v jednom kalendářním roce nesmí přesáhnout 2 000 000 Kč.
 

§ 9a


 

Ocenění nejúspěšnějších sportovců resortu
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy


 

(1) Ocenění nejúspěšnějších sportovců resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se uděluje nejúspěšnějším sportovcům akademické reprezentace České republiky.
 
(2) Ocenění podle odstavce 1 tvoří peněžní nebo věcné ocenění v hodnotě do 35 000 Kč. Výše uděleného ocenění zohledňuje medailové umístění sportovce nebo význam mimořádného sportovního výkonu. Součet hodnot těchto ocenění udělených v jednom kalendářním roce nesmí přesáhnout 1 500 000 Kč.
 

§ 10


 

Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy "Fair Play"


 

(1) Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy "Fair Play" se uděluje fyzické osobě a právnické osobě, popřípadě skupině fyzických osob v oblasti výchovy a vzdělávání za mimořádné činy sportovního charakteru v náročných životních situacích.
 
(2) Ocenění podle odstavce 1 tvoří diplom a věcné nebo peněžní ocenění v hodnotě do 6 000 Kč. Součet hodnot těchto ocenění udělených v jednom kalendářním roce nesmí přesáhnout 200 000 Kč.
 

§ 10a


 

Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy
za práci s dětmi a mládeží


 

(1) Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za práci s dětmi a mládeží se uděluje fyzické osobě, právnické osobě nebo skupině fyzických osob za významnou dlouhodobou činnost s dětmi a mládeží v oblasti zájmového vzdělávání, využití volného času nebo sportu a tělovýchovy.
 
(2) Cenou podle odstavce 1 je věcné ocenění v hodnotě do 20 000 Kč. Součet hodnot těchto ocenění udělených v jednom kalendářním roce nesmí přesáhnout 500 000 Kč.
 

§ 10b


 

Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy "Talent"


 

(1) Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy "Talent" se uděluje žákovi nebo studentovi do 21 let za mimořádný a vynikající výsledek zejména v technickém nebo přírodovědném oboru nebo na významné mezinárodní soutěži.
 
(2) Ocenění podle odstavce 1 tvoří diplom a další peněžní nebo věcné ocenění v hodnotě do 50 000 Kč. Výše uděleného ocenění zohledňuje význam mimořádného výsledku z hlediska daného oboru. Součet hodnot těchto ocenění udělených v jednom kalendářním roce nesmí přesáhnout 500 000 Kč.
 

§ 10c


 

Medaile J. A. Komenského Národního pedagogického muzea
a knihovny J. A. Komenského v Praze


 

(1) Medaile J. A. Komenského Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze se uděluje fyzické nebo právnické osobě anebo skupině fyzických osob za významnou pedagogickou, výchovnou či vědeckou činnost vykonávanou v oblasti šíření odkazu J. A. Komenského nebo za mimořádně záslužný čin pro výchovu a vzdělávání v duchu zásad J. A. Komenského v České republice nebo v zahraničí. Fyzické osobě lze medaili udělit též při příležitosti životního nebo pracovního výročí za dlouhodobé vynikající výsledky vědecké práce v oblasti komeniologie, historie, dějin školství a pedagogiky, která významně posílí kulturní hodnoty v oblasti vzdělávání.
 
(2) Ocenění podle odstavce 1 tvoří diplom a medaile.
 

§ 10d


 

Medaile Přemysla Pittra Národního pedagogického muzea
a knihovny J. A. Komenského v Praze


 

(1) Medaile Přemysla Pittra Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze se uděluje významné tuzemské nebo zahraniční fyzické nebo právnické osobě, která se zasloužila o zlepšení vztahů mezi lidmi a národy v duchu humanistického odkazu Přemysla Pittra a přispěla k rozvoji duchovních hodnot, které obsahuje a k nimž směřuje dílo Přemysla Pittra a Olgy Fierzové.
 
(2) Ocenění podle odstavce 1 tvoří diplom a medaile.
 

§ 10e


 

Medaile České školní inspekce "Za zásluhy o rozvoj
kvality vzdělávání"


 

(1) Medaile České školní inspekce "Za zásluhy o rozvoj kvality vzdělávání" se uděluje fyzické nebo právnické osobě za dlouhodobou a záslužnou činnost v oblasti rozvoje kvality vzdělávání v České republice.
 
(2) Ocenění podle odstavce 1 tvoří diplom a medaile.
 

§ 11


 

Účinnost


 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. listopadu 2010.