2005/15 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

 
15/2005 ve znění … 405/2020 účinnost 15. října 2020


 
Vyhláška kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv

 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "ministerstvo") stanoví podle § 11 a § 12 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):
 

ČÁST PRVNÍ


 

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ
A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČESKÉ
REPUBLIKY A DLOUHODOBÝ ZÁMĚR
VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ
SOUSTAVY V KRAJI


 

§ 1


 

Rámcová struktura a obsah dlouhodobého záměru vzdělávání
a rozvoje vzdělávací soustavy


 

(1) Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy (dále jen "dlouhodobý záměr") stanovuje strategické směry rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy zejména z těchto základních hledisek:
 
 

a)

celoživotní učení,

b)

zlepšení kvality a efektivity systémů vzdělávání a vzdělávací soustavy,

c)

usnadnění rovného přístupu ke vzdělávání pro všechny,

d)

udržitelný rozvoj,

e)

vzdělanostní úroveň obyvatelstva, demografie, trh práce, zaměstnanost, sociální soudržnost.

(2) Dlouhodobý záměr obsahuje vždy:
 
 

a)

vyhodnocení dosaženého stavu navazující na předchozí dlouhodobý záměr z hlediska obsahových a kvantitativních cílů a prioritních úkolů,

b)

strategické směry rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy a způsob jejich realizace a podpory, prioritní témata, na která bude kladen důraz v následujícím období, oblasti podpory a opatření vedoucí ke zlepšení stavu v těchto oblastech:
 
 

1.
cíle a obsah počátečního vzdělávání,
2.
sledování a hodnocení kvality počátečního vzdělávání,
3.
vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů nadaných,
4.
úloha a podpora pedagogických pracovníků,
5.
další vzdělávání v rámci celoživotního učení,
6.
uplatnitelnost absolventů škol podle oborů vzdělání na trhu práce,
7.
základní umělecké vzdělávání,
8.
jazykové a zájmové vzdělávání,
9.
systém poradenských služeb,
10.
ústavní a ochranná výchova,
 

c)

kritéria rozvoje a optimalizace vzdělávací soustavy a struktury budoucí vzdělávací nabídky škol, a to bez ohledu na zřizovatele, se zaměřením na strukturu skupin oborů vzdělání, druhů škol a jejich kapacitu na základě předpokládaného demografického vývoje a záměrů dalšího rozvoje,

d)

ekonomickou část obsahující informace o předpokládaných finančních nárocích na zabezpečení navržených opatření a o zdrojích jejich financování, jimiž jsou zejména státní rozpočet nebo jiné veřejné rozpočty a fondy Evropské unie.

(3) Dlouhodobý záměr se upraví podle výsledků jeho projednávání s příslušnými státními orgány, územními samosprávnými celky, příslušnými odborovými organizacemi a organizacemi zaměstnavatelů s celostátní působností.
 
(4) Dlouhodobý záměr České republiky vychází z dokumentů vztahujících se ke státnímu rozpočtu, regionálnímu rozvoji, zaměstnanosti, rozvoji lidských zdrojů, sociálně ekonomickému rozvoji a udržitelnému rozvoji a ke společným cílům evropských procesů ve vzdělávání přijatých vládou a z výročních zpráv České školní inspekce.
 
(5) Dlouhodobý záměr v kraji vychází z dlouhodobého záměru České republiky, regionálních specifik rozvoje ekonomiky, trhu práce a společnosti ovlivňujících rozvoj vzdělávání, stav a vývoj vzdělávací soustavy kraje a z dokumentů vztahujících se k rozpočtu kraje.
 

§ 2


 

zrušen vyhláškou č. 225/2009 Sb.


 

§ 3


 

Termíny předkládání a zveřejňování dlouhodobých záměrů


 

(1) Ministerstvo každý třetí kalendářní rok po předložení platného dlouhodobého záměru České republiky ke schválení vládě tento záměr vyhodnotí a vyhodnocený, upravený nebo doplněný podle aktuální situace jej do 31. října předloží krajům ke stanovisku. Kraje zašlou ministerstvu svá stanoviska do 1. prosince. Ministerstvo s přihlédnutím ke stanoviskům krajů dlouhodobý záměr České republiky dopracuje a do 31. března následujícího kalendářního roku předloží vládě ke schválení; zveřejní jej do 30 dnů od jeho schválení vládou.
 
(2) Krajský úřad vyhodnotí dlouhodobý záměr v kraji tak, aby jej vyhodnocený, upravený nebo doplněný podle aktuální situace v kalendářním roce, kdy byl vládou schválen dlouhodobý záměr České republiky, do 31. října předložil ministerstvu ke stanovisku. Ministerstvo zašle krajskému úřadu své stanovisko do 15. prosince. Krajský úřad s přihlédnutím ke stanovisku ministerstva dlouhodobý záměr v kraji dopracuje a do 31. března následujícího kalendářního roku předloží zastupitelstvu ke schválení; zveřejní a zašle jej ministerstvu do 30 dnů po schválení části týkající se vzdělávání ve školách a školských zařízeních, které zřizuje kraj, zastupitelstvem.
 

ČÁST DRUHÁ


 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI
VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V KRAJI


 

§ 4


 

Rámcová struktura a obsah výroční zprávy o stavu a rozvoji
vzdělávací soustavy v kraji


 

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji (dále jen "výroční zpráva v kraji") se skládá z:
 
 

a)

hodnocení stavu jednotlivých úrovní vzdělávací soustavy bez ohledu na zřizovatele škol,

b)

ekonomické části,

c)

hodnocení naplňování dlouhodobého záměru v kraji, jeho cílů a opatření v uplynulém období, včetně hodnocení souladu s dlouhodobým záměrem České republiky.
 

§ 5


 
(1) Výroční zpráva v kraji zachycuje současný stav a vyhodnocení změn v porovnání se stavem popsaným v předcházející výroční zprávě v těchto oblastech:
 
 

a)

předškolní vzdělávání,

b)

základní vzdělávání a povinná školní docházka,

c)

střední vzdělávání,

d)

vyšší odborné vzdělávání,

e)

vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů nadaných,

f)

základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání,

g)

poradenské služby,

h)

školská zařízení,

i)

pracovníci ve školství,

j)

další vzdělávání pedagogických pracovníků,

k)

další vzdělávání v rámci celoživotního učení,

l)

prevence sociálně patologických jevů, environmentální a multikulturní výchova, vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, výchova k udržitelnému rozvoji,

m)

účast škol v mezinárodních programech.

(2) Ekonomická část výroční zprávy v kraji uvádí údaje za kalendářní rok, za který je připravována, a nejméně za dva předcházející kalendářní roky a obsahuje vždy:
 
 

a)

celkové výdaje na školy a školská zařízení zřizované krajem podle jednotlivých druhů škol a školských zařízení v členění na:
 
 

1.
výdaje hrazené prostřednictvím krajských normativů1), z toho mzdové nebo platové výdaje,
2.
provozní výdaje,
3.
investiční výdaje,

b)

neinvestiční výdaje škol a školských zařízení zřizovaných obcemi nebo svazky obcí na území kraje podle jednotlivých druhů škol a školských zařízení v členění na výdaje hrazené prostřednictvím krajských normativů1),

c)

údaje o finančních prostředcích na činnost škol a školských zařízení, které nezřizuje stát, kraj, obec, svazek obcí nebo registrovaná církev nebo náboženská společnost, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy2), v rozsahu a za podmínek stanovených jiným právním předpisem3) poskytovaných ze státního rozpočtu a z rozpočtu kraje, v členění podle druhů škol a školských zařízení,

d)

přímé výdaje na vzdělávání na dítě, žáka a studenta u jednotlivých druhů škol a školských zařízení uvedených v písmenech a) a b).

(3) Závěry výroční zprávy v kraji shrnují poznatky z jednotlivých kapitol a jsou formulovány tak, aby mohly být podkladem pro zpracování dlouhodobých záměrů v kraji.
 

§ 6


 

Termíny předkládání výroční zprávy v kraji


 

Krajský úřad výroční zprávu v kraji zveřejňuje a zasílá ministerstvu do 31. března.
 

ČÁST TŘETÍ


 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY


 

§ 7


 

Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy


 

(1) Výroční zpráva o činnosti školy obsahuje vždy:
 
 

a)

základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě,

b)

přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku,

c)

rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy,

d)

údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy,

e)

údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií,

f)

údaje o prevenci sociálně patologických jevů,

g)

údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků,

h)

údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti,

i)

údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí,

j)

základní údaje o hospodaření školy,

k)

údaje o zapojení školy do mezinárodních programů,

l)

údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení,

m)

údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů,

n)

údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání.

(2) Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává za období předcházejícího školního roku, s výjimkou základních údajů o hospodaření školy, a do 15. října se předkládá školské radě ke schválení. Po schválení školskou radou zasílá ředitel školy výroční zprávu do 14 dnů zřizovateli a zveřejní ji na přístupném místě ve škole.
 

§ 8 a 9


 

zrušeny vyhláškou č. 195/2012 Sb.


 

§ 10


 

Účinnost


 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
 
 

____________________________________________________________
 
1)

§ 161 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb.

2)

§ 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech).

3)

Zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů.